Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Mellemkirkelige samarbejdsflader i folkekirken

Mellemkirkelige samarbejdsflader i folkekirken 


Det har været en løbende drøftelse af, hvordan arbejdet mellem Rådet og sekretariatet optimeres og sikrer frugtbare rådsmøder. Fra Rådet er der et ønske om give mere plads til at drøfte overordnede internationale og nationale kirkelige tendenser. Et eksempel på dette er at se nærmere på den kirkelige situation i vores nabolande for at sammenligne med og perspektivere til den hjemlige kirkelige situation.

Det har desuden været drøftet, hvordan man sikrer en vekselvirkning mellem det lokale og det nationale mellemkirkelige arbejde, så MKR vedbliver med at være opmærksom på de forskellige impulser, idéer og tiltag der er rundt omkring i det mangfoldige folkekirkelige landskab. Relationen mellem Det mellemkirkelige Råd og stiftsudvalg og råd er afgørende, som det fremgår af Bekendtgørelse for Folkekirkens mellemkirkelige Arbejde. Det siger sig selv, at et godt samarbejde mellem den nationale og de stiftsbaserede instanser er forudsætningen for at det mellemkirkelige arbejde i folkekirken kan blomstre. Det er samtidig et arbejdsområde som altid udvikler sig på nye måder, og som man er nødt til at bruge fokuseret indsats på at udvikle. Her er blandt andet det danske præsidentskab i Det lutherske Verdensforbund en god løftestang til at øge det økumeniske engagement i folkekirken.

MKR har imidlertid aldrig haft midler afsat til dedikeret at arbejde for denne relation mellem landsarbejde og stiftsarbejde. Det ønsker Rådet fremadrettet at råde bod på gennem en bevilling fra Fællesfonden fra 2025. Det er MKRs håb, at denne tilførsel af ressourcer vil kunne bidrage til en opblomstring af mellemkirkelige initiativer i sogne, provstier og stifter gennem bl.a. samarbejde med relevante folkekirkelige institutioner og med frie folkekirkelige organisationer, der traditionelt har været hovedkræfter i etableringen af relationer til kirker rundt omkring i verden. Rådet har udarbejdet 14 sigtepunkter for perioden 2022-2026, som tjener til at fokusere arbejdet på sådanne konkrete satsningsområder.

De forskellige problemstillinger som folkekirken aktuelt arbejder med, er sjældent unikke for folkekirken. Der er ofte kirker i andre lande der står med lignende udfordringer. Det gælder for eksempel faldende medlems- og dåbstal, sekularisering og traditionstab, eller udfordringer med præsterekruttering. Eller der kan være kirker, som har gjort et grundigt forarbejde i form af fx analyser, studieprocesser eller pilotprojekter, som kan komme folkekirken til gavn. Derfor ”blander” Det mellemkirkelige Råd sig ofte i forskellige folkekirkelige sammenhænge for at byde sig til med mellemkirkelige perspektiver og internationale erfaringer. Det gælder for eksempel Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og det kommende Liturgisk Forum eller Dåbskommissionen. Vi oplever en stigende lydhørhed og opmærksomhed omkring de mellemkirkelige og internationale erfaringer.

MKR vil de kommende år være opmærksom på at benytte gode anledninger, som folkekirken i øvrigt vil være involveret i. Der forestår nogle store kirkejubilæer, der på forskellig vis har økumeniske dimensioner: 1700 året for Nikæa-bekendelsen i 2025. Ansgar-jubilæet i 2026 samt 500-året for den augsburgske bekendelse i 2030.