Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Årsberetning 2017

Årsberetning 2017


Årsberetning 2017 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
 

Indledning  

Året 2017 blev i høj grad præget af reformationsjubilæet – både folkekirkeligt og mellemkirkeligt. Ved talrige festgudstjenester, konferencer og møder er vi blevet mindet om, hvordan reformationen har sat sit afgø-rende præg ikke blot på det kirkelige liv i Danmark, men også på hele samfundsudviklingen. Men reformatio-nen har også sat sit globale aftryk. At Det Lutherske Verdensforbund i jubilæumsåret havde henlagt sin gene-ralforsamling til Namibia, vidner om, at tyngdepunktet i den globale lutherske kirke i disse år forskubber sig mod syd.  
Mellemkirkelighed og reformation hænger sammen, for det var netop reformationen, der med splittelsen mellem katolikker og protestanter og dannelsen af en stadigt voksende række protestantiske trossamfund, gjorde det mellemkirkelige arbejde nødvendigt. Trods reformationens splittelser for 500 år siden var det først for alvor med indførelsen af tros- og religionsfriheden i junigrundloven af 1849, at den kirkelige mang-foldighed blev synlig i en dansk kontekst.  
Dannelsen i de sidste 100 år af alle de økumeniske organisationer og fællesskaber, som folkekirken via Det mellemkirkelige Råd (MKR) efterhånden er blevet medlem af, er dybest set en respons på den kirkelige split-telse, som reformationen var et udtryk for, og som fulgte i kølvandet på reformationen.  
Globaliseringen med de dertil hørende migrationer har i de senere år bragt folkekirkens menigheder i nær-kontakt med gamle mellemøstlige kristne trossamfund, vi tidligere kun har læst om, og med nye kristne tros-samfund, som er opstået i Asien og Afrika de seneste årtier.  
Både når det gælder de gamle kristne trossamfund, som vi kender fra reformationstiden, og når det gælder de trossamfund, som migranter bringer til Danmark, står vi i folkekirken over for vigtige mellemkirkelige ud-fordringer. Jesu ypperstepræstelige bøn for sine disciple til alle tider har også appel til os i dag: ”at de alle må være ét, for at verden skal tro” (Johannesevangeliet kap. 17, vers 21).  
Et skridt på vejen mod, at alle må være ét, var, at den afsluttende officielle økumeniske reformationsmarkering i Danmark kunne foregå som en fælles gudstjeneste i Københavns Domkirke med deltagelse også af re-præsentanter for Den Katolske Kirke og en lang række protestantiske frikirker samt migrantmenigheder.  
Enheden mellem alle kristne kirker har nok lange udsigter, men det udelukker naturligvis ikke, at vi kan tage små skridt i den retning, og at vi undervejs kan samarbejde om de udfordringer, som hele kirken – og hele verden – står over for i dag.  
MKRs arbejde har de seneste år været ganske stærkt påvirket af de konkrete mellemkirkelige udfordringer som følge af globaliseringen: I arbejdet med et folkekirkeligt møde med flygtninge med en bred vifte af kirke-lige og religiøse baggrunde og i arbejdet med trosfrihed. Mange steder drives mennesker netop på flugt, fordi de ikke har frihed til at tro og tænke. I en globaliseret verden hænger tingene sammen.  
Hermed er MKR med folkekirken indrulleret i at skulle finde svar på en række helt nye spørgsmål af teologisk og praktisk karakter. Hvad er flygtninge og migranters plads i en folkekirke, der både konfessionelt og histo-risk er præget af en helt bestemt tradition, som de ikke er en del af? Vi prøves på nye måder i vores forstå-else af ”folkekirkelig bredde og rummelighed”. MKR er med sin baggrund i økumeniske erfaringer og relatio-ner kommet i spil på nye måder som en enhed i folkekirken, der kan bistå menighederne med at tolke, de-battere og forstå denne nye situation – og også på et helt praktisk plan respondere på konkrete måder, så folkekirken kan blive ved med at være relevant kirkelig ramme for landets borgere, nye såvel som gamle.  
Med denne udvidelse af MKRs arbejdsområde har det været vigtigt også at blive mere tydelige på, hvad vi kan og vil i forhold til de økumeniske medlemsorganisationer. MKR er nødsaget til i større grad at fokusere deltagelse til områder, vi finder folkekirkeligt relevante og hvor vi har noget konkret at bidrage med. Dette kommer bl.a. til udtryk i udarbejdelse af en første generation af positionspapirer, der er et arbejdsredskab,  
Årsberetning 2017 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd side 3  
som løbende vil blive opdateret og vil forme politisk valgtes og medarbejderes konkrete indsats. Det forven-tes, at dette vil bidrage til at styrke udbyttet af medlemskabet. Det er erfaringen, at værdien af medlemska-berne bedst kommer til udtryk ved konkret interaktion på specifikke områder. Hvis ikke vi som folkekirke konkret blander os, er der andre kirker og traditioner, der er klar til at tage alt fokus for de økumeniske orga-nisationer. Aktuelt har MKR især koncentreret sig om relationen til Det lutherske Verdensforbund, hvor fol-kekirken, med øget bevilling til arbejdet, naturligvis har en særlig interesse i prioriteringerne i LVF.  


Internationalt  
Det lutherske Verdensforbund (LVF)  
Det lutherske Verdensforbund, dannet i 1947, har 145 medlemskirker i 98 lande. Medlemskirkerne har til-sammen over 74 mio. medlemmer. Strukturelt består LVF af tre hoveddepartementer, der arbejder med teo-logi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte.  
Det lutherske Verdensforbund har sammen med medlemskirkerne været optaget af arbejdet med forståel-sen af luthersk identitet, ligesom der har været et længere forløb omkring bibelbrug og -fortolkning. Disse spørgsmål fylder naturligt en del i et globalt fællesskab af lutherske kirker, som lever i vidt forskellige områ-der og kontekster, og som samtidig ønsker at leve i ansvarligt fællesskab med hinanden. Endvidere er man optaget af at sikre et for fremtiden bæredygtigt forbund.  
Den helt store begivenhed i 2017 for Det lutherske Verdensforbund var afholdelsen af forbundets 12. gene-ralforsamling i dagene 10.-16. maj 2017. Generalforsamlingen blev afholdt i Namibia i Afrika med omkring 800 deltagere fra hele verden. Udover de forretningsmæssige sager samt talrige workshops, udstillinger og spændende samtaler var begivenheden en anledning til en global markering af reformationsjubilæet. Dette skete i form af en stort anlagt stadiongudstjeneste med flere tusinde deltagere, herunder den namibiske præsident. Reformationsmarkeringen satte tillige fokus på lutherdommens globale aspekter. På generalfor-samlingen valgtes endvidere nyt råd (bestyrelse) for LVF, og fra folkekirken blev biskop Henrik Stubkjær, Vi-borg Stift, valgt, samt tillige valgt til formand for komiteen for World Service, der er LVF’s omfattende kata-strofe- og nødhjælpsarbejde. Endvidere satte de nordiske kirker i fællesskab deres præg på generalforsam-lingens beslutninger ved fremsættelse af en resolution, som medfører, at LVF i de kommende år vil fokusere på nogle af de udfordringer, kirkerne i Vesten oplever i disse år, såsom faldende medlemstal og udfordringer vedr. præsterekruttering. LVF-arbejdsgruppen  Bent Normann Olsen (formand), Henrik Stubkjær, Hanna Broadbridge, UIla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen.  
Sekretariatsansvarlig  Thorsten Rørbæk  

Kirkernes Verdensråd (KV)  
Kirkernes Verdensråd har som overordnet tema ’Pilgrimage of Justice and Peace’. Denne overskrift danner ramme om KV’s arbejde med et stærkt fokus på at skabe fred og forsoning i verdens brændpunkter, bl.a. Nordkorea og Israel/Palæstina.  
I MKRs positionspapir for medlemskabet af Kirkernes Verdensråd lægges vægt på arbejdet og deltagelse i Faith and Order-kommissionen. Det er her, teologiske samtaler om kirkens enhed føres - et anliggende, som var centralt ved dannelsen af KV. Det danske medlem af komiteen er Maria Munkholt Christensen, som også sidder i Faith and Order-redaktionsudvalget og er med i processen omkring at digitalisere teologiske KV-dokumenter.

KV’s dokument om kirkesyn, ’The Church Towards a Common Vision’, har folkekirken afgivet svar på i samar-bejde med Danske Kirkers Råd.  
Andreas Østerlund Nielsen deltog i et Global School of Economics and Managementkursus i Zambia, et KV-tiltag, der handler om at sætte teologer og økonomer stævne, og undersøge, hvordan kirker kan arbejde for en mere retfærdig økonomisk fordeling af ressourcer på globalt plan. Dette arbejder Østerlund Nielsen vi-dere med i dansk regi, bl.a. med en pilotgruppe og en kommende antologi om økonomi og teologi. MKR overvejer dannelse af/deltagelse i en ad hoc-arbejdsgruppe herfor, idet stillingtagen til verdensøkonomien er et tværgående anliggende i næsten alle økumeniske sammenhænge.  

På folkekirkens vegne deltog Bastian Nolsøe Vaucanson i et teologisk seminar arrangeret af Global Ecumeni-cal Theological Institute (GETI), en underafdeling af Kirkernes Verdensråd, som har til opgave at udklække nye økumeniske teologer.  
I 2018 er det 70 år siden, at KV blev dannet. Dette er en anledning til at vurdere KVs bedrifter indtil nu, og at gentænke en fremtid for organisationen i en verden og en verdenskristenhed, der er meget forskellig fra 1948. 

KV-arbejdsgruppen 

Mogens S. Mogensen (konstitueret formand), Birte Jacobsen, Jonas A. Jør-gensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Thomas Horneman-Thielcke, Ole Lundegaard (Bap-tistkirken) og Sofie Petersen  
Medlemmer af KV's centralkomité  Sofie Petersen og Kirsten Auken  
Medlem af Faith and Order  Maria Louise Munkholt Christensen  
Sekretariatsansvarlig  Birger Nygaard  
 

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK)  
Kirkefællesskabet i KEK består af 115 ortodokse, gammelkatolske, anglikanske og protestantiske kirker. Ho-vedkontoret ligger i Bruxelles for at give mulighed for at påvirke EU’s udvikling med kirkelige synspunkter. KEK har således udgivet bogen ’Beyond Prosperity’, en dialog mellem teologi, økonomi og etik, som et indspil til at påvirke den økonomiske politik i EU.

Et andet dokument, ’Open Letter: The Future of Europe’ behandler den krise, EU er i, og hvordan man kan komme ud af den ved at redefinere de værdier, EU bygges på. KEK arbejder helt tæt sammen med Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) om flygtninge- og asyl-situationen i Europa. MKR deltog i CCME’s generalforsamling som observatører for at kunne tage stilling til arbejdet. Medlemskab er dog ikke aktuelt.  

I forbindelse med arbejdsgruppen om etik, har der været afholdt et velbesøgt seminar i Aarhus i marts om ’Aktiv livshjælp som teologisk og etisk respons til aktiv dødshjælp’. Samme arbejdsgruppe planlægger en kon-ference om genteknologi for eksperter og teologer i februar 2018 i Paris og stiller spørgsmålet: ”Spiller vi i den forbindelse Gud?”.  

I arbejdsgruppen for uddannelse af demokratiske medborgere har vi talt varmt på mange møder, bl.a. i Euro-parådet, for den danske model for kirke-skole-samarbejdet, som er ualmindeligt gavnligt og værdifuldt i den integrations- og demokratiseringsproces, som alle lande drømmer om i dagens Europa. Desuden har vi delta-get i et kommunikationsmøde i Paris for kirkerne i Europa, bl.a. for at udvikle en bevidsthed om midler, me-dier og måder at få kirkernes budskab ud til alle og for at understrege vort fælles grundlag både kulturelt og kirkeligt. I arbejdet frem mod generalforsamlingen i 2018 vil MKR arbejde for igen at få en plads i hovedbe-styrelsen og for at få arbejdsmæssigt fokus på nogle store udfordringer i Europa og europæisk kirkeliv- også til gavn for folkekirkens liv.  
Planlægningen af en studierejse til Bruxelles for folkekirkens biskopper og MKR i november 2018 er i fuld gang. Målet er, at deltagerne får kendskab til de kirkelige organisationers arbejde i Bruxelles og deres mulig-heder for at bidrage til udviklingen af EU. 

Suppleant i KEK’s bestyrelse:  Christian Roar Pedersen  
Medlem af planlægningskomitéen for generalforsamlingen:  Helle Rosenkvist  
Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper:  
Uddannelse af demokratiske medborgere: Hanna Broadbridge (formand)  
Etik: Ulrik Becker Nissen (formand)  
Sekretariatsansvarlig  Mogens Kjær  


Fællesskabet af Protestantiske Kirker (CPCE / Leuenberg Kirkefællesskabet)  
Kirkefællesskabet består af 94 reformerte, lutherske og unerede kirker i Europa. Det har indtil nu haft en me-get enkel organisering under den lutherske kirke i Østrig, men vil fra 2018 få styrket sin struktur med henblik på at konsolidere arbejdet. I MKR foregår der en afklaring af, hvordan folkekirken bedst muligt kan bidrage til CPCE’s arbejde- også med henblik på at folkekirken kan drage nytte af det. Provst Kirsten Jørgensen har siddet i hovedbestyrelsen, Rådet, indtil 2017. Der arbejdes på, at vi fortsat kan være repræsenteret i Rådet efter generalforsamlingen i 2018. 

Tre større dokumenter har været sendt i høring, og høringssvar er indgivet af Folkekirke og Religionsmøde om ’Religiøs Pluralisme i Europa’, af Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter om ’Efteruddannelse af Præster’ og af MKR’s teologiske arbejdsgruppe om ’Kirkefællesskab’. CPCE har endvi-dere udarbejdet et grundigt udredningsarbejde omkring reproduktiv sundhed, ’Før jeg dannede dig i moders liv’. MKR sidder desuden med i en arbejdsgruppe, om hvordan migranter kan integreres i de europæiske traditionelle kirker. 

Medlem af CPCE’s råd:  Kirsten Jørgensen indtil marts 2017  
Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupper:  
Efteruddannelse af præster: Hans Vium Mikkelsen. 

 

 Porvoo-kirkefællesskabet  
Porvoo-kirkefællesskabet har i 2017 afholdt to større arrangementer. I februar afholdtes en konsultation i Bergen, med titlen ‘Identity, memory and hope: the continuing significance of reformations for our churches and societies’. Her blev der givet forskellige lutherske og anglikanske vinkler på, hvorledes reformationen ikke kun er at betragte som historisk begivenhed, men også peger fremad gennem kirkernes stadige reflek-sion og fornyelse.  
I oktober måned fandt Porvoo Primates’ Meeting sted. Det er en hvert andet år tilbagevendende begiven-hed, hvor kirkefællesskabets ledende biskopper mødes for tematiske drøftelser. I år var temaet ‘The Presence, Role and Mission of the Church in a secular or post-secular society’. Folkekirken var vært for mødet, som blev afholdt i København.  
Porvoo-fællesskabet ledes af et delt formandskab (dvs. to formænd - en luthersk og en anglikansk) to sekre-tærer (en luthersk og en anglikansk) og kontaktgruppen der består af et medlem fra hver medlemskirke, da Porvoo-kirkefællesskabet ikke har et sekretariat. 

Formand (luthersk) for Porvoo-kirkefælles-skabet:  Peter Skov-Jakobsen  
Medlem af Porvoo-kontaktgruppen  Thorsten Rørbæk  

Theobalt  
Theobalt er et kirkeligt netværk og teologisk samarbejde i Østersøregionen. De deltagende parter er stifter, som geografisk er placeret i denne region. Endvidere deltager repræsentanter fra de nationale kirkeråd. Net-værket samler de tre store kirketraditioner i regionen, nemlig lutherske, katolske og ortodokse kirker. Kir-kerne har fundet det magtpåliggende at forsætte gode relationer i et område, hvor geopolitiske forhold er udfordret. Da Theobalt ikke har noget sekretariat, bliver netværkets arbejde koordineret af medarbejdere i Visby Stift på Gotland. Theobalt-netværket har afholdt møde i begyndelsen af 2017 i Szczecin, Polen, hvor temaerne har været ’det kristne vidnesbyrd’ i regionen, ’udfordringer vedr. sekulariseringen’, ’kirkerne og asylansøgere’, ’kirken og unge’, ligesom deltagere samledes om andagter. 

Stiftskontakter  
København Stift: Peter Skov-Jakobsen  
Roskilde Stift: Peter Fischer-Møller  
National kontaktperson: Thorsten Rørbæk  
 

Nationalt


Danske Kirkers Råd (DKR)  
Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I DKR samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde. Folkekirken er som den største medlemskirke repræsenteret igennem MKR.  
Det har været et aktivt år for DKR, som har markeret sig tydeligt i den kirkelige debat oghar engageret sig aktivt i behandlingen af en samlet lov for trossamfund uden for folkekirken (§ 69). Desuden har DKR været en aktiv stemme i debatten om dækning af tro og kristendom hos Danmarks Radio og har indledt dialog med DR herom.  
Endvidere har flere års økumenisk samarbejde, båret af et ønske om som kristne kirker i Danmark sammen at kunne sige noget om kristendom til befolkningen, hvor traditionstabet er stort, resulteret i inspirations-hæftet ’Noget om den kristne tro’. Som i alt økumenisk arbejde, opdager man hurtigt, at der er meget mere, der samler end skiller kirkerne. Det var også tilfældet i dette arbejde. Ikke desto mindre er det en stor bedrift, at så mange kirkesamfund kan formulere en fælleskirkelig henvendelse til alle danskere – en invitation til at fordybe sig i den kristne tro.  
DKR har lagt en ny arbejdsplan for de kommende år, og har valgt et strategisk fokus på særligt 4 kerneområder: 1) Religionspolitiske spørgsmål. En styrkelse af det religionspolitiske arbejde både internt kirker imellem og i samarbejde med andre religiøse organisationer og netværk. 2). Økumenisk dialog og dannelse som ud-gangspunkt for gensidig forståelse og samarbejde for kirkens enhed i al sin mangfoldighed; at danne ram-men om gensidig læring på tværs af kirker og organisationer samt at fremme næste generations økumenisk engagerede. 3) Danske Kirkedage er fortsat et vigtigt arbejdsområde for DKR. Oven på den store succes med kirkedagene i København i 2016, er der en stigende interesse at spore i befolkningen for et sådant kirkeligt folkemøde. 4) Klimaengagement – og arbejdet med Grøn Kirke – vil også i fremtiden være et prioriteret ar-bejdsområde i DKR.  
Desuden skal det nævnes, at DKR sammen med MKR og Folkekirkens Nødhjælp fortsat deltager i ledsagerprogrammet, der hvert år sender økumeniske ledsagere til Israel/Palæstina.

 Danske Kirkers Råd: Peter Fischer-Møller og Christian Roar Petersen  
DKR's forretningsudvalg: Peter Fischer-Møller  
Udvalg for trosoplæring: Niels Iver Juul og Ole Buchardt Olesen  
Udvalg for Grøn Kirke: Peter Fischer-Møller  
Udvalg for Frihed og lige vilkår: Birger Nygaard  
Sekretariatsansvarlig: Birger Nygaard  

 

Folkekirkens Mission (FKM) 
Arbejdet i Folkekirkens Mission har været genstand for en strategisk drøftelse i årets løb, og der er i samarbejde med missionsselskaberne og arbejdsgruppen identificeret 4 fokusområder for arbejdet. 
Offentlig kommunikation om mission har været prioriteret i årets løb, ikke mindst i forbindelse med lanceringen af en værktøjskasse om mission, som findes på hjemmesiden www.folkekirkensmission.dk. Værktøjskassen giver ideer til, hvordan lokale menigheder konkret kan arbejde med og engagere sig i mission med et glo-balt udblik. I forbindelse med lanceringen af værktøjskassen har der været en del offentlig omtale af mission, herunder en kronik i Kristeligt Dagblad, en udsendelse i ’Tidsånd’ på P1 samt omtale i en række kirkelige medier.
Arbejdsgruppen deltog i marts måned i reformationsårets største arrangement med fokus på mission, nemlig Dynamissio-konferencen i Berlin. Det blev en lærerig oplevelse, hvor arbejdsgruppen fik gode input til planlægningen af den kommende folkekirkelige missionskonference, som afholdes i juni 2018. Og i oktober besøgte arbejdsgruppen Guildford Stift i England for at lære om, hvordan de uafhængige missionsselskaber arbejder med at forankre missionsarbejdet i de lokale menigheder i den engelske kirke, samt om forholdet mellem global og lokal mission. Læring fra studieturen formidles ved kommende folkekirkelige missionskonference. 
Der er udpeget deltagere, og der har i samspil med nordvesteuropæiske lande været forberedelse af dansk input til den globale missionskonference i regi af Commission on World Mission and Evangelism (CWME), som løber af stablen i marts 2018. 
Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaber: 
Areopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Israelsmissionen, Mission Afrika og Promissio. 
FKM-arbejdsgruppen: 
Niels Iver Juul (formand), Ingrid Lisby Schmidt, Jørgen Bøytler, Peter Fi-scher-Nielsen, Vilhelm Værge og Anton Pihl. 
Deltagere i missionskonference: 
Niels Iver Juul og Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen 
Sekretariatsansvarlig: 
Søren Dalsgaard

 

Folkekirkens Asylsamarbejde  
Netværksstrukturer for Folkekirkens Asylsamarbejde er blevet videreudviklet på stiftsplan. De udgør den primære netværksstruktur for asylsamarbejdet, hvor vi deltager i, og bidrager til, netværksmøder, konferencer og inspirationsoplæg.  
Der er nu mindst 50 præster, som er udpeget med særlige opgaver inden for arbejdet med flygtninge og ind-vandrere. Antallet af øvrige kirkeligt ansatte på området med ansvar for koordinering af frivillige udgør i dag ca. 33 personer. Dertil kommer en lang række andre ansatte, hvor arbejdet med asylansøgere og flygtninge indgår som en naturlig del af arbejdet.  
I 2017 har vi medfinansieret en kortlægning udarbejdet af Tværkulturelt Center, som viser, at der i Danmark er minimum 160 kirkelige mødestedet for asylansøgere og flygtninge med ca. 6.000-7.000 brugere.  
Ved udgangen af 2017 er der 109 nøglepersoner i netværket, som modtager Folkekirkens Asylsamarbejdes nyhedsbrev og 1045+ følgere på Facebook. Desuden har vi bidraget med artikler i en række blade og magasiner. Hjemmesiden www.venskabskontakt.dk (lanceret i 2016), er i 2017 blevet udvidet til også at give over-blik over kirkelige mødesteder i hele landet (www.moedested.dk). Hjemmesiden www.asylsamarbejde.dk er blevet videreudviklet som ressourcedatabase med en del nye materialer.  
En række materialer er udgivet: vejledning om udtalelser i forbindelse med dåb af asylsøgere, oversættelse af liturgier, bearbejdning og oversættelse af et folkekirkeligt dåbsoplæringsmateriale, inspirationshæfte om at starte mødesteder, velkomstfoldere til folkekirken på farsi, arabisk, tigrinsk, engelsk og dansk, samt rap-port med analyse og anbefalinger vedr. troværdighedsvurderinger af konvertitter i Flygtningenævnet.  
En bevilling fra TRYG-fonden 2015-2017 på 2,3 mill. kr. til styrkelse af menighedernes sociale arbejde for asylsøgende har været meget væsentlig for udvikling af arbejdet. Bevillingsansøgningens tese var, at folkekir-ken har en karakter og infrastruktur, som gør den til vigtig medspiller i forhold til flygtninge og integration. De sidste tre års udvikling har vist, at denne tese holder. 

Folkekirkens Asylsamarbejde - arbejdsgruppe:
Niels Nymann Eriksen (formand), Henrik Stubkjær, Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen 
Konsulentbistand: 
Daniel Ettrup, Mogens Kjær, Birthe Munck-Fairwood, Bent Dahl, Hans Henrik Lund 
Sekretariatsansvarlig:
Søren Dalsgaard 
Projektkoordinator: 
Marie Munch Roager / Maria Sandborg-Olsen (barselsvikar) 
Studentermedhjælp: 
Pia Nielsen (deltid) 
Praktikant: 
Lea Binta Kjelgaard 
 

Trosfrihed – forfulgte kristne  
Flere aktørers (herunder MKR) arbejde for trosfrihedsarbejdet gennem flere år har nu båret frugt ved opret-telse af et kontor i Udenrigsministeriet, der skal arbejde for beskyttelse af religiøse mindretal. Plan herfor blev forelagt primo 2018 med fokus på indarbejdelse af anliggendet i udenrigstjenesten generelt, direkte ar-bejde i fire prioritetslande, arbejdet gennem FN, kvinder og religionsfrihed, enkeltsager og kommunikation til offentligheden. Lederen af kontoret har ambassadørstatus. Der lægges op til god interaktion med civilsamfundsaktører.  
2017 blev et år, hvor der fra flere sider blev sat fokus på behovet for at bevare åndsfriheden i Danmark. Der er en tendens til, at politikere i højere grad arbejder med politiske indgreb i relation til religion. I offentlig diskurs er der en generel tendens til at tale om religion som et problem frem for en vigtig bidragyder til sam-fundet. Folkekirkens biskopper følger dette nøje og ønsker folkekirkelige bidrag til positivt at påvirke den skævvredne diskurs. På den baggrund har MKR været involveret med sekretariatsbistand til en velbesøgt konference på Christiansborg i november om ’Danmark fri(t) for religion’. Dette første initiativ vil blive fulgt op af flere, ofte i samarbejde med andre gode aktører på området.  
MKR har fremdeles fokus på undertrykkelsen af trosfæller i andre lande. Således anvendes årets bidrag fra årets kirkeindsamlinger til støtte for Det mellemøstlige Kirkeråd, der har en central rolle at spille kirkeligt og i forhandling med regeringer m.v. i den kaotiske situation med en kristen befolkning i Mellemøsten i opbrud. Arbejdsgruppe for Danmark fri(t) konference:  Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller, Thomas Gammeltoft Hansen, Sune Lægaard, Filip Buff Pedersen, Birger Nygaard.  
Operativ arbejdsgruppe:  Jonas A. Jørgensen, Filip Buff Pedersen og Birger Nygaard, Christian Arffmann  
Sekretariatsansvarlig:  Birger Nygaard  

Teologisk arbejdsgruppe 
Den teologiske arbejdsgruppe følger den internationale teologiske debat samt behandler sager af teologisk relevans for folkekirken. 
Arbejdet har fokuseret på drøftelser angående de mange aspekter af kirkefællesskaber og forståelsen heraf. Dette både i regi af globalt konfessionelt luthersk kirkefællesskab og i regi af de interkonfessionelle kirkefæl-lesskaber og samarbejder, som folkekirken har tilsluttet sig. 
Som en del af arbejdet med at følge den internationale teologiske debat, har den teologiske arbejdsgruppe udarbejdet svar på dokumenter fra Det lutherske Verdensforbund omkring luthersk identitet og selvforstå-else og fra Leuenberg Kirkefællesskabet vedrørende netop kirkefællesskab. Dette har at gøre med kirkernes fælles liv med hinanden, samt med kirkernes tænkning om og forståelse af, hvordan man gerne ser disse fæl-lesskaber udvikle sig. 
Medlemmer af Teologisk Arbejdsgruppe: 
Peter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Buchardt Olesen, Peder Nørgaard-Højen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm, Thomas Reinholdt Rasmussen. 
Sekretariatsansvarlig: 
Thorsten Rørbæk 
 

Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken 
Antallet af migrantkirker i Danmark har gennem de senere år været stigende. Samtidigt er enkelte større migrantkirkers tilstedeværelse og indflydelse i det etablerede kirkelige landskab mere tydelig end nogensinde. Derfor har flere foreslået, at folkekirken burde arbejde tættere sammen med migrantmenighederne. Men et tættere samarbejde mellem migrantkirker og folkekirken rejser en række principielle kirkeretlige og teologi-ske spørgsmål og fordrer, at man fra folkekirkelig side afklarer rammerne for samarbejdet. Denne problem-stilling har et udvalg under MKR arbejdet med og er kommet frem til en række anbefalinger. 
Anbefalingerne handler især om ændringer i medlemsloven og om mulighed for dobbelt medlemskab af fol-kekirken for enkeltpersoner, mulighed for associering af en migrantmenighed til en sognemenighed og udvi-delse af mulighederne for at rekruttere præster til migrantmenigheder. Tilbuddet om dobbelt medlemskab henvender sig til kristne, der har samme dåbssyn, tror på den treenige Gud og har de oldkirkelige bekendelser som grundlag. Dette udvalgsarbejde har på teologisk og kirkeretligt plan stor og direkte relevans for ud-vikling af migrantarbejdet i folkekirken rent praktisk, som det bl.a. kommer til udtryk i Folkekirkens Asylsam-arbejde. 
Arbejdsgruppens rapport er blevet positivt modtaget af MKR’s rådsmedlemmer og af bispekollegiet og er nu sendt videre til behandling i Kirkeministeriet. 
Udvalget:
Peter Skov-Jakobsen (formand), Theodor Jørgensen, Helle Samson, Kurt E. 
Larsen, Birgitte Graakjær Hjort, Mogens S. Mogensen, Niels Nymann Eriksen og Ole Buchardt Olesen 
Sekretariatsansvarlig: 
Thorsten Rørbæk / Mogens Kjær 


Bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke 
Den bilaterale samtale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke blev påbegyndt i 2012. Samtalerne er primært af teologisk dogmatisk karakter, men samtalegruppen har endvidere fundet det rele-vant at lære om hinandens kirkeordninger, historie og praksis, ligesom der inden for begge kirkesamfund ses lignende udfordringer. 
Samtalerne er ført på grundlag af begge kirkesamfunds medlemskab af Leuenberg Kirkefællesskabet, som Metodistkirken har tilsluttet sig i 1994 og folkekirken i 2001, hvorved der er etableret fuldt kirkefællesskab. Samtalerne viste deres berettigelse ved, at dette fællesskab hermed gives et synligt udtryk lokalt, ligesom læring om hinanden i fortløbende samtale har skabt gode muligheder for økumenisk samarbejde og videre konsultation i forhold til relevante muligheder og udfordringer, som menighederne måtte stå overfor. Sam-talerne har ført til udfærdigelse af en aftale om bekræftelse af kirkefællesskab, som både Metodistkirken og folkekirken har godkendt. Denne aftale stadfæstes ved to gudstjenestelige markeringer planlagt til 2018. 
Samtalegruppen 
Fra Metodistkirken:
Christian Alsted (formand), Jørgen Thaarup og Ove Sørensen

Fra Folkekirken: 

Ole Birch Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen 
Sekretariatsansvarlig: 
Thorsten Rørbæk 

 

Reformationsjubilæet  
Det kan næppe være undgået særlig mange menneskers opmærksomhed, at 2017 var et Luther-år. I hele Danmark og i resten af verden har alle sejl været sat ind for at markere 500-året for reformationen. Overalt i folkekirkens stifter har der været Luther-arrangementer og reformationsevents. Den bevægelse, som Luther satte i gang i Wittenberg, har bredt sig til hele verden, og derfor var reformationsjubilæet også en global fej-ring, ligesom det har været et vigtigt omdrejningspunkt i relationen med andre kirker og med økumeniske organisationer.  
MKR satte fokus på reformationen i et økumenisk perspektiv og gav ved to seminarer plads til den teologiske samtale kirkerne imellem. Det ene seminar fandt sted på Københavns Universitet og indeholdt oplæg ved biskop Peter Skov-Jakobsen, katolsk biskop Czeslaw Kozon, præst i Pinsekirken Tonny Jacobsen samt salme-digter Iben Krogsdal. Det andet seminar fandt sted i Skt. Andreas Kirke og havde bl.a. kardinal Gerhard Lud-wig Müller, fhv. præfekt i Troskongregationen, og Gerd Theissen, professor i Det Nye Testamente ved Hei-delberg Universitet, på talerlisten. Seminarerne kredsede om reformationens betydning dengang og i dag samt om kirkernes fælles fremtid. Desuden var Københavns Domkirke vært for Danmarks officielle økumeniske markering af reformationsjubilæet. Her medvirkede repræsentanter fra forskellige kirkesamfund, og Kronprinsparret var også til stede ved den festlige markering.  


Vestindien  
I 1917 valgte den danske stat at sælge De vestindiske øer til USA. I forbindelse med markeringen af 100-året valgte MKR at sætte fokus på den danske kirkes indflydelse i Dansk Vestindien, nærmere betegnet de oprin-deligt danske menigheder, som regnes for at være de ældste evangelisk-lutherske menigheder i hele Ame-rika. Provst emeritus Erik Balslev-Clausen har i den forbindelse skrevet bogen ’Bristede Hjertebånd’ om kirke-liv i Dansk-Vestindien 1904-1917, ligesom han har været rundt i mange sognegårde og holde foredrag om den dansk-vestindiske kirkesag. Der var en folkekirkelig delegationsrejse under forberedelse i forbindelse med reformationsjubilæet, men det måtte aflyses på grund af voldsomt uvejr.  


Administrativt 

 
Kommunikation  
MKR’s sekretariat har udviklet en kommunikationsstrategi for at skærpe den strategiske kommunikation og har gennemgået kommunikationsforløb for at styrke kommunikationen inden for vores kernearbejdsområder.  
Årsberetning 2017 fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd side 12  
MKR kommunikerer på daglig basis om det mellemkirkelige via enten hjemmeside, nyhedsbrev eller de sociale medier (Facebook og Twitter). Desuden er MKR i gang med at udarbejde folder om folkekirken, som for-ventes færdigtrykt i begyndelsen af det nye år.  
Der bestilles løbende foldere om asylsamarbejdet samt folkekirkefoldere på forskellige sprog, og de vil fremdeles være tilgængelige på kontoret.  
Både MKR og Folkekirkens Asylsamarbejde får løbende en del medieomtale og bruges ofte som ekspertkilde, både i lokale og nationale aviser, radioprogrammer og webmedier. Desuden bliver mission i folkekirken samt mission blandt migranter i stigende grad italesat og debatteret i medierne.  
Det lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia fik også rigtig god medieomtale i lokale og nationale medier.  


Økonomi og sekretariat  
Det statslige princip siden 2011 om årlig beskæring af MKRs grundbevilling med 2 % betyder, at der nu primo 2018 mangler 900.000 kr. i kassen årligt til at drive det traditionelle mellemkirkelige arbejde for. Det bety-der, at MKR år for år har skåret i tilskud til vore økumeniske medlemsorganisationer. Og i 2017 sagde vi far-vel til den faste kontorsekretær til fordel for lidt studentermedhjælp og i øvrigt rationaliseringer på en række områder.  
Den anden side af sagen er, at MKR gennem bevillinger i 2015 og 2016 har fået nye bevillinger fra Fællesfondens omprioriteringsmidler. Dette har givet mulighed for iværksættelse af Folkekirkens Asylsamarbejde og øget engagement i Det lutherske Verdensforbund. Med nye bevillinger fra 2018 ser dette ud til at fortsætte. Det betyder, at arbejdet langsomt, men sikkert udvikles ad linjer, som disse bevillinger muliggør. Over tid vil dette bevillingsmønster ændre profilen i det mellemkirkelige arbejde betydeligt. Det kan begrædes. Og det kan tages som en positiv udfordring. Sekretariat  
Sekretariatsleder:  Birger Nygaard  
Europa: Mogens Kjær  
Teologisk medarbejder / LVF:  Thorsten Rørbæk  
Folkekirkens Mission / Asylsamarbejde:  Søren Dalsgaard  
Asylarbejdet  Marie Munk Roager/ Maria Sandborg-Olsen  
Kommunikation og projektledelse:  Christian Arffmann  
Økonomimedarbejder: Susanne Bak Knudsen  
Studentermedhjælpere:  Sara Friis Hansen, Philip Rasmussen  
Studentermedhjælp: Pia Nielsen/ Lea Kjelgaard  
Sekretær: Helle Jensen  
 

Fra kalenderen 2017  
Oversigt over udvalgte begivenheder i 2017, hvor MKR på forskellig vis har medvirket:  
Januar  
Theobalt-møde, 11-13 januar, Szcecin, Polen,  
Februar  
MKR årsmøde for stiftsudvalg, 3-4. februar, Vejle.  
Værtskab for Nordisk-baltisk Faith and Order-møde, 8-9 februar, København.  
Møde i Porvoo-fællesskabet, 25-28. februar, Bergen, Norge.  
Marts  
Stormøde i CPCE i Bern, Schweiz.  
Sonderinger om den danske kirkes deltagelse i anled-ning af 100-året for salget af De Vestindiske Øer  
Medsponsor for KEK-Etikseminar om aktiv livshjælp 23. marts, Aarhus.  
Maj  
LVF’s 12. generalforsamling, 12-16 maj, Windhoek, Namibia.  
Tyske Kirkedage, 25-28 maj, Berlin og Wittenberg, Tyskland  
Migrantpræstekonference, 25-28 maj, Middelfart.  
Juni  
Udgivelse af det fælleskirkelige hæfte ’Noget om den kristne tro’, 14. juni, København  
Møde i KV’s Faith and Order Kommission, 15-22. juni, Pretoria, Sydafrika.  
Generalforsamling i Kirkernes Kommission for Migration i Europa, 23-24 juni, Prag, Tjekkiet.    
September  
Nordisk kirkerådsledermøde, 4-5 september, Hel-sinki, Finland.  
Nordisk-baltisk netværk om migration 4-5. septem-ber, Tallinn, Estland.  
Økumenisk konference om gudstjeneste, fællessang og bibelbrug, 17-20 september, Glasgow, Skotland  
KEK kommunikationsseminar, 20-22 september, Pa-ris, Frankrig.  
Oktober  
Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission på studie-tur, 3-6 oktober, Guildford, England  
Porvoo Primates’ Meeting, 12-14 oktober, Køben-havn  
November  
Foredrag om konversion v/ Duane Miller, 14-16 no-vember, Aarhus og København  
Vært ved Nordisk bispesekretærmøde, 15-16 novem-ber, København  
Danmark fri(t) for religion - Konference om tros- og tankefrihed 24. november, Christiansborg, Køben-havn.  
December  
Økumenisk markering af reformationsjubilæet 1.–3. december, København