Årsberetning
Kirkernes Verdensråd

Kirkernes Verdensråd

Foto: Marcelo Schneider/WCC

Mange af Kirkernes Verdensråds (KV) aktiviteter fortsætter trods corona. KV prøver også at skabe rum for, at flere drøftelser og beslutninger kan foretages online, hvilket på sigt vil kræve justeringer af vedtægter, som skal drøftes af det globale fællesskab. 

MKR følger KVs økonomi tæt og i dialog med partnere og donorer. Afhængighed af nogle få hoveddonorer, der de kommende år vil være i økonomisk tilbagegang,  er en reel fare for organisationen. Der er  et stigende behov for reform af KV som idé, bevægelse og organisation. MKR arbejder sammen med nordiske søsterkirker for sammen at forholde os hertil og gøre vores indflydelse gældende. Under corona-tiden er dette samarbejde med blandt de nordiske kirker intensiveret via digitale muligheder. Fokus er på bæredygtig organisation, digital omstilling, forenkling af beslutningsstrukturer og udnyttelse af digitale muligheder til større grad af inddragelse af kirkerne i fælles processer.

KV har i noget tid arbejdet med økumenisk diakoni, og som følge af pandemien er fællesskabet i gang med at udarbejde en undersøgelse af medlemskirkernes respons på covid-19.

Der er truffet beslutning i 2020 om at oprette et nyt programarbejde fra 2021 til bekæmpelse af racisme, racediskrimination og xenofobi, eksempelvis racisme og udfordringen fra white supremacy-bevægelser i USA, hindu-nationalisme i Indien og anti-semitisme i Europa og USA, Roma-undertrykkelse i Europa og dårlig behandling af oprindelige folk forskellige steder på kloden. Programmet er nu sat i værk i sidste del af 2021, og markerer samtidig via KV-programarbejdet 50 års kamp mod racisme.

Kirkernes Verdensråd har udskudt afholdelse af generalforsamling til sensommeren 2022. Generalforsamlingens tema er “Christ’s love moves the world to reconciliation and unity”, og den skal afholdes i Karlsruhe, Tyskland. Der er igangsat omfattende forberedelsesarbejder forud for generalforsamlingen: Udover selve den forretningsmæssige del, der blandt andet fastlægger organisationens arbejde og prioriteter for den kommende 7-8 års periode, vil der tillige være en stor global kirkefestival, hvor inspiration, netværk, workshops, performances, andagter, bibelstudier og mødet mellem kristne er i højsædet. 

Parallelt med generalforsamlingen afvikles et interkulturelt forløb for teologistuderende kaldet Global Ecumenical Theological Institute (GETI). MKR og Den økumeniske studiefond støtter to danske teologistuderendes deltagelse i GETI.

Det var tillige meget positivt for styrkelse og udbygning af fællesskabet, at det var muligt at samle ca. 40 kirkerepræsentanter på Det Økumeniske Institut Bossey udenfor Geneve i Schweitz, i slutning af oktober 2021, hvor man fælles forberedte sig på den kommende generalforsamling og drøftede organisationens arbejde.

Læs mere