Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Almindeliggørelse

 Migrantsamarbejde påbegyndte i 2022 en proces med ”almindeliggørelse” af folkekirkens møde med nydanskere. Med nu over 900.000 indvandrere og efterkommere bliver det en folkekirkelig almindelighed at skulle møde borgere af anden etnisk baggrund. Det betyder ikke, at det ikke kræver noget af folkekirken som institution at kunne gøre dette professionelt. Indsatsen for at skabe en inkluderende folkekirke for alle på tværs af sprog og kultur bør inddrage alle kræfter i folkekirken. Derfor ønsker migrantsamarbejdet de kommende år at styrke fokus på den brede kreds af ansatte i folkekirken, organister, gravere, kordegne, kirketjenere m.fl. 

Gennem en grundigt survey, hvor aktører på tværs i folkekirken udtalte sig om ønsker og behov ift. migrantarbejdet, kunne man konkludere, at der er stor interesse og opbakning til at videreføre arbejdet med at  skabe en inkluderende folkekirke på tværs af sprog og kultur. Arbejdet med at ”almindeliggøre” migrantarbejdet i folkekirken pågår de næste år med inddragelse af medhjælp fra Kirkefondet og den omfattende erfaring med folkekirkekultur og ekspertise i sogneanalyse og forandringsprocesser, der er at hente herfra. 

Generelt må man konstatere, at migrantarbejdet vinder indpas mange steder i folkekirken. På landemoder i Aalborg, Odense og Helsingør nævnte biskopperne eksplicit integration af nydanskere som et vigtigt kirkeligt arbejdsområde, og Fyns stiftsråd har ‘Mødet migranter’ som et af deres fokusområder fra 2021 til 2025. 

Landsforeningen af Menighedsråd har ligeledes haft migrantarbejde som et tematisk fokus i årets løb og i samarbejde med MKR og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter lancerede Landsforeningen i december et redskab, der giver menighedsrådene et overblik over, hvor mange migranter der er bosiddende hvert enkelt sogn. Ved hjælp af disse data kan menighedsrådene drøfte om sognets kirkelige tilbud matcher befolkningssammensætningen. 

Som opfølgning på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) befolkningsundersøgelse, har FUV besluttet at gå i gang med projektet “God praksis i kontakt med indvandrere og efterkommere?” MKR følger arbejdet gennem projektets følgegruppe. 

Fokus på sproggrupper

 “Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter“ blev etableret i 2021 og tæller nu 11 provstier, fordelt på 5 forskellige stifter. Samarbejdet har til formål at udbrede evangeliet blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken. Der er for tiden mest fokus på arabisk og farsi. Naser Rezaeih er af provstisamarbejdet ansat som koordinator for den farsitalende gruppe (især iranere og afghanere), for hvem han forretter gudstjeneste med nadver og tilbyder sjælesorg, oversættelse af bønner og liturgier mm. For denne gruppe blev der afholdt to store kirkelige sommerlejre med 200 deltagere i alt. I samarbejde med Grundtvigsk Forum er der arbejdet med, hvordan man i folkekirken kan række ud til arabiske kristne i Danmark. Der brygges for tiden på en arabisk oversættelse af introduktion til Grundtvig. Birgitte Møldrup har besøgt samtlige arabisktalende kirketraditioner i Danmark og opbygget gode relationer til lederne, og der arbejdes på en arabisk konference næste år. Desuden har Indre Mission holdt velbesøgt konference for arabiske kristne i Danmark. 

Eritreere i Danmark 

Stigende spændinger mellem grupperinger for og imod regimet i Eritrea påvirker også de folkekirkemenigheder, der huser eritreiske ortodokse migrantmenigheder. Det er derfor et løbende opmærksomhedspunkt i migrantsamarbejdet. Ydre mission kan også være en indre mission. Således har det folkekirkelige missionsselskab Promissio, der i mange år har sendt missionærer til Etiopien, valgt diakonalt og missionalt arbejde blandt etiopiere og eritreere i Danmark som fokusområde i det nye år. 

Religionsmøde 

I marts måned afholdt MKR sammen med Folkekirke og Religionsmøde en velbesøgt webinarrække samt (fysisk) konference om religion og forskellighed. Der har været afholdt møder mellem MKR og Folkekirke og Religionsmøde på formandsniveau mhp. at identificere snitflader og samarbejdsmuligheder. 

Migrantpræster og ledere 

Der er gode relationer mellem folkekirken og ledere af migrantmenigheder. Netværket af danske og internationale præster/ledere i København mødes hver anden måned. Desuden var der traditionen tro migrantpræstekonference i august hvor også mange folkekirkepræster deltog. Som et øvrigt resultat af samarbejdet mellem MKR og migrantpræster blev der afholdt Prayer for the Nation, hvor en fyldt domkirke i København lagde rammen for bøn for nationen på Store Bededag.