Årsberetning
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Af Søren Dalsgaard, koordinator for Folkekirkens Migrantsamarbejde

Hvordan agerer folkekirken i et samfund, der bliver kulturelt og religiøst mere mangfoldigt. Hvordan sikrer vi, at folkekirken fremover fortsat kan være kirke for hele folket? Det spørgsmål arbejder Folkekirkens Migrantsamarbejde med i disse år. Billedet viser Migrantsamarbejdets nye hjemmeside. Design: Christian Rahbek. 

Folkekirkens Migrantsamarbejde er en videreføring og udvidelse af Folkekirkens Asylsamarbejde (Fællesfondens bevilling 2015-2017). En to-årig bevilling for 2018-2019 fra Fællesfonden har gjort det muligt at udvide perspektivet fra de forholdsvis få migranter den store folkekirkelige udfordring i forhold til nydanskere generelt. 

Ud af Danmarks 800.000 indvandrere og efterkommere er det kun 8%, som er medlem af folkekirken. Blandt oprindelige danskere er tallet 85%. Den primære faktor bag folkekirkens faldende medlemsprocent er, at den stigende andel af befolkningen, som har nydansk baggrund, kun i ringe grad bliver medlem af folkekirken. Dette faktum slog for alvor igennem i den brede bevidsthed i folkekirken i 2019. 

I Folkekirkens Migrantsamarbejde udgør asylansøgere og flygtninge ikke længere et særskilt fokus som efter flygtningekrisen i 2015. I 2019 har der været fokus på folkekirkens indsats blandt andre typer af migranter, såsom østeuropæiske arbejdsmigranter, højtuddannede expats og internationale studerende. Næste generation af indvandrere samt præster og ledere i migrantmenigheder har tillige været i fokus. 

I januar stod vi for en strategisk konference på Nyborg Strand med titlen “den nydanske folkekirke”, hvor nøglepersoner og repræsentanter fra de vigtigste beslutningslag i folkekirken deltog. Konferencen havde til formål at give en samlet præsentation af vores viden og erfaringer hidtil og pege på strategiske prioriteringer fremover. 

I forbindelse med konferencen udgav vi hæftet “8 teser om den nydanske folkekirke”, som er blevet taget godt imod. Det lægger op til en bred drøftelse og inddragelse i løsningen af 8 vigtige temaer for folkekirkens indsats blandt nydanskere: 1) relationer, 2) integration, 3) gudstjeneste, 4) undervisning, 5) diakoni, 6) mission, 7) nydanske ledere og 8) næste generation. Årsberetning 2019 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd side 12 En primær opgave er fortsat at være til rådighed med sparring og støtte til arbejdet i sogne, provstier og stifter. Vi har været konkret til stede i alle stifter og er i løbende kontakt med nøglepersoner i stifterne for at understøtte deres arbejde og strategiske prioriteringer. 

For eksempel var 2019 året, hvor strategien for folkekirkens møde med kristne nydanskere i København blev sendt ud til høring i sogne og provstier og efterfølgende implementeret. Vi ser frem til 2020, hvor der nu er skabt finansiering til at indsatsen kan udrulles. 

Vi har haft et formaliseret samarbejde med Mission Afrika om at bygge relationer til migrantpræster og kortlægge de interne forhold blandt migrantmenigheder. Dette relations- og vidensarbejde er afgørende i forhold til at nedbryde barrierer og klæde migrantpræster på til mødet med folkekirken. Vi glæder os over, at man ved den årlige konference for migrantpræster i maj måned kunne mærke den stigende interesse for folkekirken. 

Vi har også lanceret hjemmesiden www.migrantmenigheder.dk, som giver en brugervenlig oversigt over alle migrantmenigheder i Danmark. Folkekirkens møde med nydanskere, som ikke er kristne, har i 2019 fået stigende opmærksomhed. Et udredningsarbejde om lokale folkekirkelige erfaringer i mødet med ikke-kristne nydanskere samt en studietur til den engelske kirke for at lære af deres indsats ”Presence & Engagement” danner baggrund for et nyt initiativ. 

Det handler om at hjælpe menigheder, som har udpræget blandede boligområder i sognet, med at dele erfaringer på tværs om folkekirkens tilstedeværelse og engagement, når folkekirken er blevet en minoritet. Initiativet er igangsat i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde. 

Efterhånden som arbejdet vokser lokalt i folkekirken og der bliver etableret gode understøttende strukturer på stiftsplan, er det vigtigt, at sekretariatet holder fokus på de opgaver, som skal løses på nationalt plan. Det indebærer, at vi prioriterer arbejdet med teologi, viden, netværk, strategi og formidling. 

I alt, hvad vi gør, er det os magtpåliggende at have fokus på, at start- og slutpunkt for den folkekirkelige indsats blandt nydanskere er det lokale arbejde i sognet. Ultimo 2019 blev bevilling til forsættelse af arbejdet givet for en tre-årig periode (2020-2022).

Arbejdsgruppen for Folkekirkens Migrantsamarbejde:

Niels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Rosager Møldrup, Michael Rønne Rasmussen, Anne Reiter, Clement Dachet, Per Vibskov Ekspertbistand Birthe Munck-Fairwood, Nik Bredholt, Naser Rezaeih, Clement Dachet, m.fl. 

Projektansvarlig: Søren Dalsgaard

Projektkoordinator: Marie Munch Roager / Anne Katrine Ebbesen