Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejdspartnere
Provstisamarbejde

Landsdækkende provstisamarbejde

Hvad er provstisamarbejdet?

”Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter” er et samarbejde mellem provstier i folkekirken fra hele landet. Det blev endeligt oprettet i 2021 og har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.

Det er et tværgående samarbejde mellem provstier fra hele landet. Der er pt. 14 provstier fra 7 forskellige stifter, som er medlem. Formålet er at løse en række opgaver, som ikke kan løses i lokalt regi, men som der samtidig ikke er mulighed for at finansiere på andre niveauer i folkekirken.

Hvordan kan man lokalt bruge provstisamarbejdet?

Der kan opstå mange udfordringer i det lokale arbejde blandt migranter: Hvordan får jeg kontakt til målgruppen? Hvilke behov har de overhovedet, og hvad er kirkens opgave?
Hvem kan hjælpe med at oversætte invitationen til vores arrangement? Provstisamarbejdets medarbejdere kan hjælpe som sproglig tolk og kulturel brobygger, hjælpe med at finde veje ind i sproggruppens netværk, hjælpe med at komme i gang med arrangementer og invitere målgruppen, eller rådgive præsten eller andre i tilfælde af konflikter eller andre vanskeligheder.

Hvad arbejder provstisamarbejdet med?

Siden flygtningekrisen i 2015 er ca. 1000 farsitalende med iransk, afghansk og kurdisk baggrund konverteret til kristendommen og blevet døbt i folkekirken. Provstisamarbejdet har derfor ansat en farsitalende koordinator til at støtte disse medlemmers tilknytning til og kendskab til folkekirken og den kristne tro. Som en, der kender sproget og kulturen indefra, understøtter farsi koordinatoren det lokale arbejde som brobygger, rådgiver og netværksperson og underviser. Desuden afholder han regionale og online aktiviteter på de farsitalendes eget hjertesprog til at supplere det lokale arbejde. Farsi koordinatoret har fået tilladelse til at forrette nadver i folkekirken og afventer snarlig ordination som præst i folkekirken.

I oktober 2023 ansatte provstisamarbejdet også en ukrainsktalende koordinator til at hjælpe med at bygge bro til de næsten 45.000 ukrainere, som er kommet Danmark og nu bor rundt om i alle landets provstier. Den ukrainsktalende koordinator er fx til rådighed med tolkning og oversættelse, hjælp til at afsøge lokale behov blandt ukrainere, hjælp til at komme i gang med et arbejde blandt ukrainere lokalt, samt rådgivning om de kirkelige og kulturelle forhold blandt ukrainere. Der er desuden etableret en hjemmeside om folkekirken på ukrainsk (www.cerkvavdanii.dk) og en ressourceside til sognene med inspiration og materialer til folkekirkens arbejde blandt ukrainere.

Provstisamarbejdet har også en indsats blandt arabisktalende, som er den største sproggruppe blandt nydanskere. Der har været forskellige undersøger omkring behovene blandt denne målgruppe samt netværkstiltag blandt arabisktalende kristne ledere. Der er allerede en række lokale folkekirkelige tiltag blandt arabisktalende kristne medlemmer af folkekirken. Provstisamarbejdet har et langsigtet mål om at kunne ansætte en arabisktalende koordinator og løfte dette arbejde endnu mere, men det har ikke været muligt endnu pga. de begrænsede ressourcer. Det vil kræve, at flere provstier ønsker at blive medlem af samarbejdet.

Hvad koster det at være medlem? 

Der er etableret en differentieret model, hvor medlemsbidraget udregnes efter provstiets udskrivningsgrundlag. Dermed kan alle provstier uanset størrelse være med, da bidraget følger provstiets størrelse. For at udregne hvor meget dit provsti vil skulle betale, skal du udregne statsgaranterede udskrivningsgrundlag x 0,000005. For de nuværende medlemmer betyder det, at bidraget ligger på mellem ca. 20.000 og 80.000 kr. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvor meget et medlemskab vil koste hos jer.

Provstisamarbejdet er ikke det samme som migrantsamarbejdet

Provstisamarbejdet er et samarbejde, som er ejet og styres af medlemsprovstierne. Samtidig er det etableret på en måde, så der opstår størst mulig synergi og samarbejde med øvrige netværksaktører som fx folkekirkens stifter, de folkekirkelige organisationer og Folkekirkens Migrantsamarbejde, og så det er så organisatorisk smidigt som muligt.