Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken og EU
EU-formænd mødes med religiøse ledere

EU-formænd mødes med religiøse ledere

Foto: Rüdiger Noll

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet og Herman Van Rompuy, formand for det Europæiske Råd inviterede religiøse ledere fra hele Europa i samråd for at drøfte, hvordan man kan bekæmpe fattigdom og social eksklusion. 

På mødet den 19. juli deltog 24 repræsentanter fra de større europæiske trossamfund, nemlig kristne, jøder, muslimer, sikh’er og hinduer. Alle kom de med forslag til, hvordan man fra deres synspunkt kan bidrage til fattigdomsbekæmpelsen i Europa og ude i verden. 

Det er i anledning af EU’s fattigdomsår 2010, at EU’s formænd mødes med de religiøse ledere, men det er sjette gang, et sådant møde finder sted. Det er blevet en fast årlig tradition, som både EU-institutionerne og de religiøse samfund finder værdi i. Fra folkekirken deltog for første gang biskop Peter Skov-Jakobsen. 

I rundbordsamtalen blev de svageste grupper i samfundet fremhævet, som nogle, der behøver særlig opmærksomhed. Heriblandt migranter, ældre, enlige kvinder og børn. Forslagene centrerede sig fortrinsvis omkring den ekstreme fattigdom, men såvel de tre EU-formænd som flere andre deltagere fremhævede, at fattigdommen ikke kun er et økonomisk anliggende. ”Den nuværende økonomiske krise har også en etisk dimension, som rejser spørgsmål om en række antagelser, som har lagt grund for EU’s økonomiske politik gennem årene,” sagde den ortodokse Metropolit Emmanuel fra Frankrig, som også er formand for Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). Med den etiske dimension henviste han til det arbejde, som kirker i KEK’s netværk har prioriteret i forhold til bl.a. integration af migranter og minoriteter som en vigtig del af den sociale inklusion. 

Biskop Peter Skov-Jakobsen fremhævede tre pointer, som må være på dagsordenen, selv når den ekstreme fattigdom er overvundet. ”Den skjulte fattigdom er der stadig. Når man ikke kan leve op til den levestandard, som andre i samfundet har. For det andet findes den relationelle fattigdom. I et rigt samfund er der stor risiko for, at mennesker mister personlige relationer og bliver ensomme. Relationer er afgørende for livskvaliteten i et velhavende samfund. For det tredje er populismen en trussel. At politikere lovgiver ud fra flertallets ønsker, og dermed undlader at drage omsorg for mindretallets behov,” sagde biskoppen.

Som opfølgning på dette møde, og på linie med Lissabon-traktatens artikel 17, som fordrer dialog mellem EU-institutionerne og de religiøse samfund, vil EU-Parlamentet holde en konference om fattigdom og social eksklusion i samarbejde med de kirkelige organisationer KEK, Eurodiakonia, Caritas og COMECE den 30. september 2010.

RHJ


Folkekirkens mellemkirkelige Råds internationale partnere

EU om kirkerne

Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status

1. Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning.

2. Unionen respekterer ligeledes den status, som fi losofi ske og konfessionsløse organisationer har i henhold til national lovgivning.

3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag.

Lissabontraktaten, Artikel 17