Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsgrupper og følgegrupper
Folkekirkens Migrantsamarbejde - arbejdsgruppe

Folkekirkens Migrantsamarbejde - arbejdsgruppen

Kommissorium for arbejdsgruppe for Folkekirkens Migrantsamarbejde (FMS)

Arbejdsgruppen udpeges af Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR). Formanden udpeges af og er medlem af Rådet. Arbejdsgruppen kan ad hoc supplere sig med inddragelse af eksterne ressourcepersoner. Arbejdsgruppen har til opgave at bistå sekretariatet med at identificere og udvikle strategiske indsatsområ-der for folkekirkens møde med migranter samt deres efterkommere. Med migranter forstås alle udenland-ske statsborgere, som er indvandret til Danmark, herunder blandt andet asylansøgere, flygtninge, familie-sammenførte, studerende og arbejdstagere. Arbejdsgruppens rolle er rådgivende, mens Rådet via sekretariatet har ansvar for implementering af indsat-sen. Migrantsamarbejdets projektleder er sekretær for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal se sit arbejde i samspil med det af biskopperne udpegede netværk af ressourcepræster. Arbejdsgruppens primære opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at

 • identificere og arbejde med strategiske indsatsområder vedrørende migranter og efterkommere (som i dag udgør ca. 13% af befolkningen), og derved bistå folkekirken med at leve op til sin opgave med at være kirke for hele folket i Danmark.
   
 • fremme tiltag, der skaber forståelse i folkekirkens menigheder og fællesskaber for migranters og efterkommeres særlige baggrund og behov.
   
 • fremme tiltag, der åbner for, at de migranter og efterkommere, som ønsker det, kan blive en del af folkekirken.
   
 • fremme tiltag, der styrker de mellemkirkelige relationer med kristne migranter og efterkommere i Danmark uden for folkekirken.
   
 • fremme tiltag, hvor folkekirken spiller en aktiv rolle for migranters integration i det danske sam-fund.

 

Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt med disse opgaver på grundlag af Rådets lovtekst og bekendtgø-relse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Rådet. Rådet orienteres løbende gen-nem arbejdsgruppens formand og arbejdsgruppens mødereferater.

Arbejdsgruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje.

Arbejdsgruppens udgifter skal dækkes inden for migrantsamarbejdets budgetrammer.

Arbejdsgruppens medlemmer 

Peter Fischer-Nielsen (formand)

Niels Nymann Eriksen

Peter Sode Jensen

Anne Birgitte Reiter