Fortsæt til hovedindholdet
Provstisamarbejde
FAQ om provstisamarbejdet

Beskrivelse af provstisamarbejdet

Hvad er provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter?

Provstisamarbejdet er et samarbejde mellem en række provstier i folkekirken, som er etableret efter § 43 og 43b i Menighedsrådloven. I 2024 er der 14 provstier, som er medlem. Ethvert provsti i folkekirken har mulighed for at tilslutte sig samarbejdet. 

Hvorfor startede provstisamarbejdet?

Mange steder i folkekirken er man blevet opmærksom på migranter i sognet og ønsker at gøre noget for dem. Men på grund af sproglige og kulturelle barrierer er det svært for mange lokale sognekirker at få kendskab til og møde migranternes behov for diakoni, sjælesorg, undervisning og kirkeligt fællesskab. Der er derfor behov for personer, som taler sproget og kender kulturen, og som kan bygge bro til folkekirken. Det er imidlertid ikke en opgave, som ét sogn eller provsti kan gøre alene. Derfor er provstisamarbejdet etableret til at løfte opgaven og ansætte sådanne personer, som er til rådighed for de lokale sogne.

Hvad er formålet med samarbejdet?

Samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken. 

Arbejdet har en koordinerende og udviklende rolle med henblik på at understøtte migranters lokale tilknytning til folkekirken. Provstisamarbejdet kan altså ikke træde i stedet for en lokal indsats, men vil kunne hjælpe med at afdække behov, etablere aktiviteter, bistå som tolk og rådgive de lokale indsatser.

Hvad gør provstisamarbejdet?

I den farsitalende indsats er der ansat en koordinator 25 timer/ugen. Koordinatoren rejser i hele landet og har til opgave at understøtte det lokale arbejde, fx ved at rådgive præster om kontakten med farsitalende, forestå undervisning og forkyndelse, tolke til farsi, osv. Koordinatoren arbejder også med tværgående arrangementer som fx undervisningsdage, sommerkonferencer, online fællesskab for farsitalende, sociale medier på farsi, og meget mere. 

I den ukrainsktalende indsats er der også ansat en koordinator 25 timer/ugen. Koordinatoret rejser også i hele landet og understøtter det lokale arbejde med at afdække diakonale og kirkelige behov blandt ukrainere lokalt, igangsætte indsatser sammen med sognene, skabe mellemkirkelige relationer til ortodokse og katolske ukrainske miljøer, styrke videns- og erfaringsdelingen i folkekirken, samt være tilstede å de sociale medier, hvor ukrainsktalende i Danmark samler sig.

Målet for den arabisksprogede indsats er at ansætte en koordinator ligesom for de andre indsatser. Dette kan dog kun ske, hvis flere provstier bliver medlem, så der er økonomi nok til at ansætte en arabisk koordinator. Indtil da bevæger arbejdet på lavere blus med at vedligeholde relationer til arabisktalende kristne ledere og følge det arbejde, der foregår lokalt.

Fakta

Hvem er medlem af provstisamarbejdet?

Der er pr. 1. januar 2024 i alt 14 provstier fra 7 forskellige stifter, som er medlem:

 • Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift (hjemsted for samarbejdet)
 • Nørrebro Provsti, Københavns Stift
 • Bornholms Provsti, Københavns Stift
 • Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift
 • Slagelse Provsti, Roskilde Stift
 • Lejre Provsti, Roskilde Stift
 • Frederikssund Provsti, Helsingør Stift
 • Sønderborg Provsti, Haderslev Stift
 • Holstebro Provsti, Viborg Stift
 • Ikast-Brande Provsti, Viborg Stift
 • Sydthy Provsti, Aalborg Stift
 • Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift
 • Skive og Salling Provstier

Hvad koster det?

Medlemsbidraget følger en differentieret model, så bidraget afhænger af provstiets størrelse. Medlemsbidraget er beregnet som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag x 0,000005. For de nuværende medlemsprovstier betyder det konkret, at medlemsbidraget varierer fra 22.000 kr. til 80.000 kr.

Hvordan er provstisamarbejdet organiseret?

Repræsentantskab
Repræsentantskabet består af et menighedsrådsmedlem fra hvert medlemsprovsti, udpeget af provstiudvalget. 

Bestyrelsen
Provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti udgør bestyrelsen for samarbejdet. Vor Frue-Vesterbro Provsti er desuden hjemsted for provstisamarbejdet, hvilket bl.a. betyder, at samarbejdets ansatte er ansat i provstiet.

Følgegruppe
Bestyrelsen har udpeget en følgegruppe bestående af personer med særlig indsigt i samarbejdets arbejdsområde. Den består af følgende personer:

 • Niels Nymann Eriksen (sogne- og indvandrerpræst i Apostelkirken)
 • Jens Andersen (formand for stiftsrådet i København og repræsentant for provstisamarbejdets bestyrelse)
 • Saeed Kholafazadeh (tandlæge og farsitalende)
 • Birgitte Rosager Møldrup (migrantpræst i Vejle Provsti)
 • Lindvig Osmundsen (pastor emeritus, tidl. sognepræst i Bording Kirke)
 • Søren Dalsgaard (leder af Folkekirkens Migrantsamarbejde)

Daglig arbejdstilrettelæggelse
Den daglige arbejdstilrettelæggelse af arbejdet er pt. delegeret til Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som via arbejdet i Folkekirkens Migrantsamarbejde har faglig ekspertise på området og kan sikre en sammenhæng og synergi med det øvrige folkekirkelige arbejde blandt migranter.