Nyheder
Nyheder

"Europas kirker skal vise, hvad de er i stand til at bidrage med i dybden og i bredden"

Europas kirker kan pege på bøn, håb og fællesskab på tværs af forskelligheder, siger generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK), Jørgen Skov Sørensen

Generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK), Jørgen Skov Sørensen. Foto af: Rune Lundø

Jørgen Skov Sørensen begyndte som generalsekretær i KEK i 2020 og har forsøgt at skabe en ny retning for organisationen. Ambitionen er at skabe større ejerskab for medlemskirkerne, samt at KEK skal have større synlighed, både i medlemskirkerne og bredere i samfundet. 

I det følgende kan du læse, hvilke tanker Jørgen Skov Sørensen gør sig om KEKs fremtidige kurs, og om hvordan Europas kirker kan være med til at præge Europa i årene, der kommer.

 

KEKs bestyrelse har besluttet at fokusere arbejdet. Hvad betyder det, og hvad kommer til at ændre sig i KEK?

"KEK’s bestyrelse har gennem nogle år næret et ønske om at fokusere arbejdet for at skabe en skarpere profileret organisation. Gennemslagskraft kommer via et klart sigte, en veldefineret mission og faste målsætninger. Vore medlemskirker er i stigende grad vidner til en marginalisering, ja endog en mistænkeliggørelse af tro i den offentlige debat. Derfor har bestyrelsen besluttet at udfase KEKs mere græsrodsorienterede opgaver – de ligger godt forankrede i de enkelte kirkers regi - og i stedet fokusere på den overordnede indsats med at sikre kristen tro som en legitim stemme. Også i et fremtidens Europa."

 

KEK har en ambition om at få større indflydelse på beslutningsprocesserne i EU. Hvordan vil man konkret arbejde på det?

"Meget få ved det, men KEK har som trosbaseret fællesskab for 114 europæiske kirker direkte adgang til EUs øverste beslutningstagere. Lissabontraktaten omfatter en paragraf, der forpligter de Europæiske Institutioner (Kommissionen, Parlamentet og i et vist omfang Ministerrådet) til at være i dialog med kirker og andre trossamfund. Det er en fælles, politisk anerkendelse af kristendommens betydning for Europas udvikling. Men at pleje og udvikle denne dialog kræver en målrettet indsats fra KEKs side. Sammen med medlemskirkerne skal vi fremover blive bedre udrustede til at gribe den udstrakte hånd og vise, hvad kirker kan og vil."

 

KEK har som mål at bidrage til de samfund, hvor kirkerne er hjemhørende. I sekulariserede samfund hvor der er mange forskellige stemmer, hvad er så det særlige bidrag fra kirkerne?

"KEKs medlemskirker dækker gigantiske geografiske og kulturelle afstande. Derfor er det som oftest den enkelte kirke, det kunne fx være folkekirken, der må reflektere over og afgøre, på hvilken måde den bedst udfylder sin rolle i et sekulariseret og pluralistisk samfund. Når det er sagt, er det også klart, at der er behov for den fælles refleksion, hvor vi sammen på tværs af grænser lytter til og lærer fra hinanden. For mig er det afgørende, at vi vedkender os vores kristne tro som det fundament, vi bygger på – at vi viser det dyrebareste, vi har, frem. Det særlige bidrag fra kirker er at være teologisk velreflekterede kirker, der peger på bøn, håb og fælleskab på tværs af forskelligheder."

 

I en tid hvor mange af kirkerne er i tilbagegang, hvordan skaber man en positiv fortælling om kirkerne i Europa?

"KEK’s mission, gennem fortalervirksomhed og dialog med beslutningstagere at sikre kristen tro som en legitim stemme også i et fremtidens Europa, kræver en målrettet indsats både på Europæisk og nationalt niveau. KEK har som mål at arbejde tættere sammen med sine medlemskirker om denne indsats. Kirker opfattes ikke længere som en særlig autoritet i den fælles samtale, som det nok tidligere var tilfældet. Vi skal gøre os fortjent til at blive hørt. Europas kirker skal vise, hvad de er i stand til at bidrage med i dybden og i bredden. Det er ikke et spørgsmål om at være den mest spektakulære men om at være den, der går i dybden og når helt ud til marginen af vore samfund."

 

Læs mere om KEK her.

Fakta

Jørgen Skov Sørensen

- Generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker (2020- )

- Generalsekretær i Danmission (2016-2018)

- Sekretariatsleder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd (2006-2015)

- Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp (2009-2015)

- Repræsentantskabsmedlem, Kristeligt Dagblad (2007 - stadig)

- Udvalgsmedlem, Dansk Missionsråds Studieudvalg (2006 – stadig) 

- Exam. art. i Østasien områdestudier (Aarhus Universitet); cand.theol. (Aarhus Universitet); ph.d. i konstruktiv teologi og interkulturelle studier (University of Birmingham)