Fortsæt til hovedindholdet
Den færøske kirke ønsker tættere relationer til Den danske Folkekirke
Nyheder

Beretning fra rådsrejsen til Færøerne

Folkekirkens mellemkirkelige Råds rejse til Færøerne 
3.-6. oktober 2022

 

Summarium

Mellemkirkeligt Råd var for første og hidtil eneste gang på besøgsrejse til kirken på Færøerne i 1997. Biskoppen for Den færøske Kirke inviterede for over 4 år siden Det mellemkirkelige Råd (MKR) til Færøerne. Det var planlagt, at besøget skulle finde sted i november 2021, men det blev udsat på grund af corona-pandemien.

Den færøske kirkes biskop, Jógvan Fríðriksson, samt domprovst Uni Næs deltager i møder i hhv. bispekollegiet og Provsteforeningen. Indtil 2007, hvor den færøske kirke blev selvstændig og frigjort fra den danske folkekirke, deltog domprovsten desuden som observatør i rådsmøder i Det mellemkirkelige Råd. På besøgsrejsen i Færøerne udtrykte kirkeledelsen (biskop og domprovst) ønske om at genoptage relationen til Det mellemkirkelige Råd. Rådet kvitterede ved foreløbigt at invitere en repræsentant fra kirken til næste rådsmøde i december 2022. Den færøske kirke ønsker tillige på sigt at søge medlemskab i Porvoo-fællesskabet og i Det lutherske Verdensforbund. MKR bidrager gerne omkring afsøgningsprocessen og efterfølgende samarbejde om relationer til disse økumeniske organisationer.

Det var 4 intensive og lærerige dage som domprovst Uni Næs sammen med biskop Jógvan Fríðriksson havde tilrettelagt med Uni som kompetent rejsefører fra start til slut. Stor tak for invitation, tilrettelæggelse, gæstfrihed og ønske om at styrke samarbejdet.

Besøgsrejsen bestod af følgende programpunkter - i tidsmæssig rækkefølge:

 

Mandag:

Oplæg om færøsk kirkehistorie ved lektor Jákup Reinert Hansen

I oplægget fik vi oplyst at Færøerne først i nyere tid har fået et færøsk skriftsprog såvel som et færøsk kirkesprog. Indtil da er det udelukkende foregået på dansk. Derfor er der en nyvunden national stolthed omkring det færøske sprog. Jákup Reinert har gennem studier af skifteretsprotokoller fundet frem til, at kirkelivet i flere hundrede år især har været domineret af én udgivelse, nemlig Brorchmands huspostiller. De har simpelthen været hvermandseje og dannet grundlag for gudstjenester og degnegudstjenester, sågar i højere grad end Bibelen.

Besøg hos Den katolske kirke på Færøerne

Vi besøgte Mariakirken, den romersk katolske kirke i Torshavn og hørte korte oplæg ved præst Peter Fleetwood, søster Mary samt diakon Christian Gabrielsen og så Sven Havsteen-Mikkelsen og Tróndur Patursson kirkeudsmykning. Den katolske kirkes tilstedeværelse har været begrænset på Færøerne, og det er irske søstre der har tegnet kirken. Søstrene er bredt respekteret i byen og på øerne for deres store diakonale indsats. Efter i mange år at være blevet sporadisk betjent af en præst fra København fik kirken sidste år en engelsk præst, Peter Fleetwood, som er bosat i Torshavn og således er aktivt til stede i lokalsamfundet. 

Tirsdag:

Gøta-kirken

Besøg i den gamle kirke og den nye kirke i Gøta og oplæg om degnegudstjenester ved sognepræst Ovi Brim. Vi fik et indblik i den aktive frivilligkultur i den færøske kirke. Det er tydeligt at Den danske folkekirke er langt mere ”professionaliseret” og at kirken drives af lønmodtagere hvorimod den færøske kirke drives (foruden de lønnede præster) mestendels af ulønnede aktive og højt værdsatte lægfolk, menighedsrådsmedlemmer, degne, organister (delvist lønnede) som føler et stort medejerskab i kirken. (Kirkegårdene er kommunale og kirkegårdspersonalet er således lønnet af kommunen)

 

Besøg i Klaksvik

Kirkens integrationsarbejde

Besøg i Christianskirken i Klaksvik og oplæg om kirkens integrationsarbejde ved integrationspræst Marjun Lomaklett. Med rettidig omhu ansætter kirken i 2020 en integrationspræst. Lige nu er der 4,2 % indvandrere på Færøerne, men tallet vil formentlig stige i de kommende år. En diakonipræst og studenterpræst er også på vej. Der tænkes altså i nye løsninger. Her kan den danske kirke komme med inspiration ang. funktionspræster og kirkens tilstedeværelse overalt.

Marjun gør en kæmpe indsats og er med sin lokale/internationale profil oplagt som integrationspræst. Det virker til at alle døre er åbne for hende, både kommuner, sprogskoler, kirker, skoler etc, og samskabelse finder altså også sted på Færøerne. Hun har fuld opbakning fra biskop og ledelse og har frit kunne forme arbejdet i 2 år. Dog kan det være tungt at arbejde med integration alene og uden en referencegruppe. Formentlig forlænges stillingen i februar 2023.

Internationale gudstjenester - hun prøver at mixe færøsk med engelsk så både gamle og nye færinger kan føle sig hjemme. Hun er en stor fortaler for tolkningsanlæg, fordi så kan folk med forskellige sprog følge med i gudstjeneste. Marjun er lige kommet med i Etisk Råd.

Oplæg ved kirkens anden præst, Hanus á Gørðum, om relationer mellem folkekirken og Plymouth brødrene. Historien viser at der pga. forskellige syn på frelse, fortabelse og andre teologiske emner har været gnidninger mellem folkekirken og Plymouth brødrene. Der er derfor brug for brobygning mellem menighederne. 

Plymouth brødrene

Ved et besøg i Betesda, Plymouth brødrenes menighedssal, holdt forkynder John Færø oplæg om menighedens historie, grundlag og principper. Medlemmer af menighederne er meget dedikerede og giver store pengebidrag. ”Brødrene” er meget løst organiseret, og hver menighed har stor grad af selvbestemmelse.

Middag i bispegården

Middag hos biskop Jógvan Fríðriksson og samtale om relationer mellem den danske og den færøske kirke. 15 år er gået siden den færøske kirke blev selvstændig, og nu ønsker kirken at genoptage fællesskabet med den danske kirke i MKR og på sigt at blive medlem af Poorvo-fællesskabet og det Lutherske Verdensforbund.

Onsdag:

Økumenisk møde

Møde i missionsorganisationernes hus, Skansehuset i Torshavn, blev et for Færøerne usædvanligt møde bestående af kirkeledelsen i Den færøske folkekirke foruden ca. 15 ud af 26 folkekirkepræster, repræsentanter fra missionsorganisationer, Den katolske Kirke, pinsekirkerne Filadelfia og Immanuel), Lívdin, -Den nye Plymouthbrødremeninghed í Hoyvík ved Torshavn samt uofficielle repræsentanter for Plymouth-brødrene Ebenezer i Torshavn mhp. at drøfte muligheder for tydeligere relationer mellem kirkerne og kirkesamfundene på Færøerne. Da der ikke er et organ for møder på tværs af kirker og kirkesamfund på Færøerne, er økumeniske møder en sjældenhed. Dette møde blev således et første møde til afdækning af muligheder for at etablere et bredt, mellemkirkeligt netværk på Færøerne.

Der var indledende oplæg ved Peter Lodberg og Mads Christoffersen om mellemkirkeligt og økumenisk arbejde i Danmark, respons ved Uni Næs og efterfølgende drøftelse. Der blev i drøftelsen udtrykt stor interesse for at forsøge at skabe tydeligere at formalisere et netværk mellem kirker og kirkesamfund på Færøerne. De danske erfaringer var inspirerende men samtidig blev der ytret ønske om at det skal foregå ”på færøsk vis”. Der blev ved mødet ikke taget beslutninger, men kirkesamfundene og organisationerne vil bruge lidt tid til at drøfte muligheden mhp. at man ved et senere møde kan blive mere konkret. MKR/DKR vil gerne fortløbende bidrage med mellemkirkelige erfaringer og råd.

Intern session for MKR

Ved intern session for MKR drøftedes rapport fra Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Karlsruhe. Her drøftedes også kort relationen til kirken i Grønland, som vi har som et sigtepunkt for de kommende år. Det vil være positivt at se en parallel udvikling på Færøerne og i Grønland med MKR som facilitator i baggrunden. I Grønland er der særlige arktiske forhold og relationer, som også må udvikles ligesom evt. fortsat relation til Kirkernes Verdensråds netværk for oprindelige folk må overvejes.

Afsluttende middag i Kirkjubø

Onsdag blev afsluttet med stemningsfuldt besøg til Færøernes ældste kirke i Kirkjubø med efterfølgende middag i den 900 år gamle Røgstuen hos kongsbonden.

 

Indtryk fra deltagere

 

Thomas Horneman-Thielcke:

” Den store familie. Det har været en fantastisk rejse med gode samtaler, stor færøsk gæstfrihed, hjertevarme, mange grin, smil og nye venskaber. For det er det, som den økumeniske samtale kan skabe, hvis den lykkes. For økumenisk (fælleskirkelig “husholdning”) teologi og dannelse hjælper os til at se værdien af hinanden, selvom vi er forskellige og ikke altid er enige. Det behøver vi nu heller ikke at være. Vi skal ikke være ens eller kopier af hinanden. Vi skal derimod være lyttende, nysgerrige og åbne over for, hvad resten af den store kristne “familie” drømmer om og håber på i deres lokale kirkelige omgivelser. For vi er altid kristne sammen, en stor familie der har så meget godt at give hinanden, hvis vi lader Guds Ånd føre os på vej og ind i en ny fremtid fyldt med tro, håb og kærlighed. Farvæl og Takk Færøerne”

Peter Fischer-Nielsen, Viborg Stift:

”En fantastisk besøgsrejse til Færøerne med Folkekirkens mellemkirkelige Råd er ved at være slut. Vi er blevet meget klogere på det rige færøske kirkeliv. Vi har været vidner til et gryende mellemkirkeligt samarbejde på Færøerne. Og vi har sammen med vores gæstfrie værter været med til at lægge kimen til en tættere og dybere relation mellem den danske og færøske folkekirke. Samtidig har vi set og oplevet smuk færøsk natur, kunst og kultur.”

Ole Buchardt Olesen, Helsingør Stift:

”Det var en helt igennem fantastisk tur. Det der skete med de færøske præster onsdag i Skansehusets kælder var nærmest magisk. Et sus af Helligånd, tror jeg, gik gennem forsamlingen"

Mads Christoffersen, DKR:

”En spændende rejse til Færøerne er ved at være slut. Sammen med Det Mellemkirkelige Råd havde jeg den store glæde at være med på vegne af Danske Kirkers Råd og give inspiration til økumenisk samarbejde. Det blev til mange spændende møder med biskoppen, præster, repræsentanter fra Folkekirken, Den Katolske Kirke, Pinsekirken og Plymouth-brødrene og en bred vifte af kirkelige organisationer. Et flot og lærerigt program arrangeret af Færøernes domprovst”.

Deltagere

Linda Beck Madsen, rådsmedlem, Fyens stift

Lisbeth Damgren, rådsmedlem, Aalborg stift

Niels Nymann Eriksen, rådsmedlem, Københavns stift, næstformand

Ole Buchardt Olesen, rådsmedlem, Helsingør stift

Paneeraq Munk, rådsmedlem, Grønlands stift

Peter Fischer-Nielsen, rådsmedlem, Viborg stift

Peter Lodberg, rådsmedlem, Aarhus stift, formand

Peter Sode Jensen, rådsmedlem, Ribe stift

Thomas Horneman-Thielcke

Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Birger Nygaard, MKR-stab

Christian Arffmann, MKR-stab