Fortsæt til hovedindholdet
Reformatorisk Kirkefællesskab
Signaturforklaring

Signaturforklaring fra Den danske Folkekirke ved tilslutningen til Leuenberg Konkordien og Kirkefællesskabet

København, d. 13. maj 2001

Det er med glæde Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd nu kan tilkendegive, at Den danske Folkekirke ønsker at tilslutte sig Leuenberg Fællesskabet som fuldgyldigt medlem. Dette brev anses fra vor side som en underskrivelse af Konkordien, idet vi hermed giver udtryk for vores positive vurdering af den og markerer vores vilje til at indgå i fællesskabet på lige vilkår med de øvrige kirker, som har tilsluttet sig Leuenberg Kirkefællesskabet.

Siden begyndelsen af læresamtalerne i Leuenberg har Den danske Folkekirke taget del i samtalerne og været engageret i den teologiske fordybelse, som samtalerne har været en del af. Dette har været til berigelse også for vores kirke. Samtalerne har givet os en erkendelse af, at kirkerne inden for Leuenberg Kirkefællesskabet og vor kirke også siden Leuenberg Konkordiens tilblivelse er vokset til et nærmere fællesskab og en større gensidig forståelse. Vi har nydt godt af at være ”fuldt ud deltagende kirke” siden underskrivelsen og har i perioden bekræftet, at vi gerne fortsat ville bevare denne deltagelse samtidig med, at vores praksis i forhold til Leuenberg Kirkefællesskabet fungerede som for en kirke, der havde underskrevet Konkordien. Med underskrivelsen bekræftes vores hidtidige praksis og intention, samtidig med at den er udtryk for, at vi ønsker at deltage som fuldgyldige medlemmer i arbejdet for fortsat gensidig forståelse og uddybet fællesskab mellem vore kirker. 

Den danske Folkekirke indgår i mange relationer med andre kirker. Gennem Det lutherske Verdensforbund har vi fuldt kirkeligt fællesskab med de andre nordiske folkekirker og alle de andre lutherske medlemskirker. Den danske Folkekirke er medlem af Kirkernes Verdensråd og Konferencen for Europæiske Kirker samt af Nordisk Økumenisk Råd med det fællesskab og den forpligtelse, disse medlemskaber medfører. Desuden har vi en lang række nære, men ikke formaliserede relationer til andre kirker, ikke mindst til de protestantiske kirker i Tyskland og de anglikanske/episkopale kirker i Storbritannien, men også til kirker af anden konfession og i andre regioner, fx Mellemøsten og det sydlige Afrika.

Også relationer til andre kirkesamfund i Danmark er en forpligtelse for vor kirke. Vores deltagelse i Leuenberg Kirkefællesskabet ser vi således som en deltagelse i det økumeniske fællesskab, som det udfoldes i både nære og fjernere relationer.

Med dette brev vil vi formulere, hvordan vi forstår vores forpligtelse som medlemskirke i Leuenberg Kirkefællesskabet: 

1.    Vi noterer os med glæde, at de dogmatiske stridigheder mellem vore kirker har fået en tilstrækkelig afklaring gennem Leuenberg Konkordien. Ved at underskrive Konkordien giver Den danske Folkekirke på officiel vis sin anerkendelse af dette faktum.

2.    Vor lutherske forståelse af evangeliet og sakramenterne kan rummes inden for Leuenberg Konkordiens formuleringer. Derved lægger vi de teologiske stridigheder bag os, som vore kirker har regnet for kirkesplittende. På grundlag af enigheden om forståelsen af evangeliet forpligter vi os gennem Konkordien til at tilbyde alter- og prædikestolsfællesskab til signaturkirkerne (LK § 33), ligesom vi anerkender ordination fra de øvrige signaturkirker. Denne forpligtelse hviler på den overbevisning, som kommer til udtryk i Leuenberg Konkordien, og som vi deler, at de deltagende kirker ”i fællesskab har del i Jesu Kristi ene Kirke, og at Herren gør dem frie til og forpligter dem til den fælles tjeneste” (LK §34).

3.    Den danske Folkekirke vil understrege betydningen af de læresamtaler, som er ført mellem signaturkirkerne siden 1973. Den uddybning, som er sket i forståelsen af kirken og sakramenterne, er vigtig for vores positive vurdering af Leuenberg Konkordien og for vores tilslutning til Leuenberg Kirkefællesskabet. Vi vil understrege behovet for fortsatte teologiske samtaler. Ligesom de øvrige kirker i Leuenberg Kirkefællesskabet kan vi ikke acceptere alter- og prædikestolsfællesskab med kirker, som praktiserer gendåb.

4.    I Leuenberg Konkordien er det centrale for kirkefællesskabet den fælles forståelse af evangeliet. Det betyder, at der gives rum for variationer bl.a. inden for det kirkelige tilsynsembede. Tilsynsembedet er en nødvendig funktion i alle kirker, men den konkrete udformning af embedet kan variere. I Den danske Folkekirke varetages tilsynsembedet af biskopperne.

5.    Gennem en underskrivelse af Konkordien anerkender vi vores nære tilknytning til Leuenberg Konkordiens signaturkirker. Vores underskrift indebærer ikke, at vi ser ukritisk på udviklingen i Leuenberg Kirkefællesskabet. En underskrift af Leuenberg Konkordien betyder ikke, at vi ønsker en udvikling af en protestantisk, synodal struktur i Europa. 
Samarbejdet med signaturkirkerne inden for Leuenberg Kirkefællesskabet må ikke føre til, at andre økumeniske relationer bliver vanskeliggjort

6.    Virkeliggørelsen af det kirkelige fællesskab sker både på et teologisk plan og i det daglige liv mellem kirkerne, som har sluttet sig til fællesskabet. Vi er taknemmelige for den udfordring, som ligger i underskrivelsen af Konkordien og i det alter- og prædikestolsfællesskab, som er konsekvensen af dette. Vi håber, at vi gennem deltagelsen i Leuenberg Kirkefællesskabet også kan bidrage til en gensidig berigelse af vore traditioner og af vort kirkeliv. 
Ifølge vor forståelse kræver en underskrivelse af Leuenberg Konkordien ingen kirkeretslige ændringer i vor kirke, og heller ikke fremover kan der som en konsekvens af medlemskabet af Leuenberg Kirkefællesskabet påtvinges vor kirke ændringer eller konsekvenser, som den ikke selv ønsker eller beslutter.

7.    På grundlag af både den enighed, som er opnået i Konkordien, og den rummelighed for forsonet mangfoldighed kirkerne imellem, som begge er i overensstemmelse med vor kirkes bekendelse og tradition, ønsker vi på denne måde at give udtryk for vort fællesskab med Leuenberg Konkordiens signaturkirker. Underskrivelsen af Konkordien sker i overbevisning om, at vi derved fastholder vores forpligtelse på kirkens enhed i Kristus.

På Det mellemkirkelige Råds vegne

Paul Verner Skærved, Formand       

Jørgen Christensen, Næstformand  

Anders Baastrup, Kasserer     

Ane Hjerrild, Sekretariatschef