Nyheder
Nyheder

Iransk konsulent giver anbefalinger til folkekirkens arbejde blandt farsitalende

Ny rapport af iranskfødte Sara Afshari giver et indblik i, hvordan de farsitalende kristne oplever mødet med den kristne tro og med folkekirken i Danmark. Rapporten slutter af med at give en række anbefalinger til, hvordan folkekirken bør styrke sin indsats blandt denne sproggruppe.

Iranskfødte teolog og sociolog, Sara Ashari, har i foråret 2018 arbejdet som konsulent for Folkekirkens Migrantsamarbejdet, hvor hun har undersøgt, hvordan det går med de mange farsitalende konvertitter i folkekirken. På den baggrund har skrevet en rapport, hvor hun identificerer en række udækkede behov samt giver strategiske anbefalinger til, hvordan folkekirken kan løfte opgaven.

Læs et dansk resume af rapporten her

I rapporten peger Sara Afshari på en række anbefalinger til, hvordan farsitalende konvertitter kan integreres både i den kristne tro og i den danske folkekirke. Da integration er en tovejsproces, indebærer det, at folkekirken også skal overveje, hvordan den kan blive mere inkluderende over for indvandrere og flygtninge. Hvis kirken ikke formår at skabe rum for de nye kristne og inkludere dem i menighederne, vil de måske med tiden danne deres egne kirker – eller der er risiko for, at de forlader troen helt.

Sara Afshari peger på en række omstændigheder, som har bidraget til, at vi i Danmark har oplevet et stort antal anmodninger om dåb blandt farsitalende. Hun peger på, at det ikke ensidigt kan betragtes som en metode til at opnå asyl i Europa. Hun taler derimod om den politiske og socioreligiøse situation i hjemlandet, om globaliseringens grundvilkår, og om behovet for at danne af en ny identitet som et redskab til at håndtere oplevelserne med migrationen til Europa samt ønsket om at integrere sig i det nye samfund.

Rapporten tegner et billede af en broget gruppe af farsitalende med iransk, afghansk og kurdisk baggrund, som hver især har forskellige vilkår og behov, og som opfatter kristendommen og deres egen tro på forskellig måde. De kan således ikke blot behandles som en samlet gruppe i menigheden eller i undervisningen, men må mødes forskelligt. Særligt de kristne afghanere er en sårbar gruppe, fordi de oplever et større pres fra deres muslimske landsfæller, fordi de ofte har lavere uddannelsesniveau, og fordi de ofte bliver overset blandt den mere toneangivende gruppe af konverterede iranere.

Rapporten munder ud i seks anbefalinger til, hvordan folkekirken kan styrke arbejdet blandt de farsitalende. De seks anbefalinger er:

1.       Folkekirken skal gøres mere inkluderende.

2.       Folkekirken skal fokusere på kristen dannelse og uddannelse af 
          konvertitter

3.       Folkekirken skal udpege en farsitalende koordinator.

4.       Folkekirken skal støtte op om flygtninges og indvandreres kulturelle og             sociale integration i det danske samfund.

5.       Folkekirken skal give menneskelig støtte til asylansøgere

6.       Folkekirken skal lære af erfaringerne fra den engelske kirkes                           arbejdsgren Presence and Engagement


For hver enkelt anbefaling er der en beskrivelse af de enkelte delelementer, samt hvordan hver enkelt del kan gribes an. Folkekirkens Migrantsamarbejde er allerede godt i gang med nye tiltag for at implementere disse


Sara Afsharis rapport kan læses i uredigeret engelsk version på Folkekirkens Migrantsamarbejdets hjemmeside.