Nyheder
Nyheder

Høringssvar vedr. betænkning om trossamfund

Læs Mellemkirkeligt Råds høringssvar

Høringssvar vedr. Betænkning 1564- En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken   

Læs betænkningen her

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd afgiver hermed høringssvar på Betænkning fra Trossamfundsudvalget. Vor baggrund for at afgive høringssvar er, at lovforslaget berører vilkårene for andre trossamfund og derfor vedrører Folkekirkens Mellemkirkelige Råds mellemkirkelige relationer.    

Vi vil gerne give udtryk for en anerkendelse af det grundige arbejde i Trossamfundsudvalget, som betænkningen er et udtryk for, og for det lovforslag, som er fremlagt.    

Når det gælder betingelserne for anerkendelse af trossamfund (paragraf 7‐12) finder vi imidlertid, at kravet  om, at et trossamfund ”er organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling, herunder ligestilling mellem kønnene” er meget problematisk. 

I bemærkningerne udfoldes denne betingelse for anerkendelse således, at ”trossamfundets øverste ledelse skal være en generalforsamling og en demokratisk valgt bestyrelse med beslutningskompetence i verdslige spørgsmål, [og] at valg til bestyrelsen skal være åbne og frie, og at alle myndige medlemmer af trossamfundet skal  have stemmeret på generalforsamlingen” (s. 123). 

I nogle trossamfund er de indre anliggender imidlertid tæt forbundet med den organisatoriske form, hvorfor denne bestemmelse vil indebære et indgreb i trossamfunds indre anliggender. 

Gennemførelsen af denne lov vil i praksis for eksempel betyde, at trossamfund, som har virket i Danmark i mange år og uden problemer, vil miste deres anerkendelse. Det gælder for eksempel Den Katolske Kirke i Danmark, hvis styringsform er stærkt forbundet med den globale katolske kirke.   

Vi anbefaler derfor, at man følger mindretallets indstilling om, ”at der ikke – heller ikke for de allerede  anerkendte eller godkendt trossamfund – stilles yderligere betingelser for anerkendelse af trossamfund  ud over dem, der følger af grundlovens paragraf 67 samt kravet om mindst 50 medlemmer, jf. lovforslagets  paragraf 7, stk. 1, nr. 1‐2” (s. 126).     

Når det gælder vielsesbemyndigelse (paragraf 16‐20), anerkender vi behovet for at der stilles krav til vielsesforrettere, i form af indførelse af dekorumkrav og krav om kursus i familieret, frihed og folkestyre samt erklæring om at ville overholde dansk lovgivning. 

Men hvis sådanne krav til vielsesforrettere indføres, så anbefaler vi ud fra en ligebehandlingsbetragtning, at de kommer til at gælde ikke kun for trossamfunds vielsesforrettere, men også for kommunale vielsesforrettere.

Når de gælder kravet om afgivelse af en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning, stiller vi os dog uforstående over for nytten af dette krav, da alle borgere i Danmark i forvejen er forpligtet på at overholde dansk lovgivning. 


På Folkekirkens Mellemkirkelige Råds vegne,


Mogens Mogensen

Formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd