Translations
Vielsesritual på dansk og lettisk

Vielsesritual på dansk og lettisk 


Denne oversættelse af vielsesritualet blev brugt til en vielse i Vildbjerg kirke i oktober 2016. Det er udarbejdet af pastor Jens Bisgaard med hjælp fra Karīna Bizņa, der oversatte alle bønnerne, velsignelsen og talen til brudeparret til lettisk.


Alt foregik på dansk med lettiske undertekster. Når præsten læste højt, eller en salme blev sunget, blev den lettiske tekst vist på kirkens overheadprojektor ved hjælp af PowerPoint, og under vielsen kunne brudeparret følge med i talen, der var opdelt i 9 afsnit, samt vielsesritualet på præstens bærbare pc, der stod på et bord ved siden af ham. Parret bør have et trykt ark, da de oftest ikke kan se kirkens lærred fra deres stole.

Salmevalget skete med hjælp fra pastor Ole Petersen, der fremskaffede 10 salmer, der kan synges på både dansk og lettisk. Blandt disse valgte parret tre, hvorefter vi til afslutning sang ”Det er så yndigt” ledsaget en lettisk forklaring af versenes indhold.
Jens Bisgaard kan kontaktes på jbi@km.dk, hvis der er spørgsmål, eller hvis man vil have en word-udgave, der er nemmere at kopiere og rette i.
 
Indledende bøn og læsning 
Præsten siger (fra alter eller kor):

Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.


Ievada lūgšana un lasīšana:

Amen Priesteris saka ( no altāra )
Lūgsim: Kungs, mūsu Dievs, Debesu Tēvs! Mēs pateicamies tev par dzīvi, ko tu mums devi, par visiem tiem, kas ir rādījuši mums mīlestību, no mūsu bērnības un līdz pat šodienai. Mēs lūdzam tevi: Dod mums to, kas mums ir nepieciešams, un atjauno katru dienu mūsu mīlestību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kurš kopā ar mums dzīvo un valda Svētā Gara, viens patiess Dievs mūžīgi mūžos. Āmen

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem (1. mosebog 1,26-28a)
Jesus:
Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« (Matt. 19,4-6)
Paulus:
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. (Gal 6,2)
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. (Koll 3,12-14)


 Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības; tas lai valda pār zivīm jūrā un par lopiem, pār putniem apakš debess, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas  rāpo zemes virsū." Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzibas, pēc sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radija. Un Dievs tos svētija (Pirmā Mozus 1,26-28a)
Jēzus:
Bet viņš atbildēja un sacīja: ,,Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu Un sacīja: Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa? Tā tad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt." (Mateja evaņģelijs 19,4-6)
Pāvila:
Nesiet cita cita nastas, tā  jūz izpildīsit Kristus likumu. (Pāvila vēstule galatiešiem 6,2)
Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,
Ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties (Pāvila vēstule kolosiešiem 3,12-14)


Tale til brudeparret 
Tilspørgsel og erklæring: 
Præsten siger:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru? - Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? - Ja!
 
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand? - Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? - Ja!
 
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

Bildināšana un zvērests:


 Priesteris saka:
Un vaicāju es tev N.N. (līgavaiņa vārds):
Vai tu ņemsi N.N. (līgavas vārds), kas stāv tev blakus, par savu sievu? – Jā!
Vai tu mīlēsi un cienīsi viņu, un būsi ar viņu kopā gan priekos un bēdās, laimē, ko visvarenais Dievs nosūtīs jums, dzīvosi ar viņu kā laulātam pienākas, līdz nāve jus šķirs? – Jā!
Un tāpat es vaicāju tev N.N. (līgavas vārds):
Vai tu ņemsi N.N. (līgavaiņa vārds), kas stāv tev blakus, par savu vīru? – Jā!
Vai tu mīlēsi un cienīsi viņu, un būsi ar viņu kopā gan priekos un bēdās, laimē, ko visvarenais Dievs nosūtīs jums, dzīvosi ar viņu kā laulātam pienākas, līdz nāve jus šķirs? – Jā!
Tad sadodieties rokās!
Priesteris uzliek savu roku uz jaunā pāra rokām un saka:
Jūs esat solījušī viens otram, ka dzīvosiet kopā laulībā, un esat to solījuši Dieva un visu klātesošo priekšā, un esat devuši viens otram roku, es pasludinu jūs par vīru un sievu gan Dieva, gan cilvēku priekšā.

Hvis parret ønsker, at præsten velsigner deres ringe, kan følgende bruges:
Velsign, o Herre, disse ringe, og giv, at de, der skal bære dem, forbliver tro mod hinanden og bliver i din fred og nåde, og lever sammen i kærlighed til døden skiller dem ad. Det ber vi om i Vor Herres Jesu navn Amen
 
Forbøn mens brudeparret knæler 
Kære himmelske Fader! Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme! Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger! Hør os i Jesu navn: Dārgais debesu Tēvs! Dod šim līgavainim un šai līgavai, žēlastību, laimi un svētību, gan dvēselei gan ķermenim! Ļauj viņiem mīlēt vienam otru ar uzticamu mīlēstību, un kalpot tev patiesi, lai viņi var dzīvot kā tavi dārgie bērni, lai tiktos at tevi mūžības mājās, kad pienāks tam laiks! Sadzirdi mūs Jēsus vārdā:  
Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!


Amen  Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.


Slutningsbøn 


Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig:
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed. 


Kungs, mūsu Dievs, debesu Tēvs!
Mēs pateicamies tev par mūsu laulību, un lūdzam tevi:
sargā mūsu laulību un svētību nesatricināmi mūsu starpā.
Sniedz visiem kristiešu pāriem savu Svēto Garu,
lai viņi var izpalīdzēt viens otram
ar tavas glābjošās žēlastības palīdzību.
Padari viņus laimīgus cerība,
pacietīgus bēdās
un neatlaidīgus lūgšanā,
un dod viņiem spēku būt tavas draudzes biedriem,
lai kad pienāks laiks, viņi satiek Tevi tavā valstībā,
kur Tu ar dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi, viens patiess Dievs, mūžīgi mūžos.


Velsignelse (hvorunder menigheden står op)
Herren velsigner dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen. 


Kungs, svētī un sargā viņus!
Kungs, dari gaišu savu vaigu pār viņiem un esi viņiem žēlīgs!
Kungs, pievērs viņiem savu vaigu un dāvā viņiem mieru!
Draudze atbild:
Āmen. Āmen. Āmen.