Fortsæt til hovedindholdet
Materialer - Covid-19
En bøn i en exceptionel tid

Forbøn i en exceptionel tid

Forbøn i en exceptionel tid

(oversættelse af bøn udformet af Det lutherske Verdensforbund, Intercessory Prayer in exceptional times. Læs engelsk originalversion her)

 

I en tid med frihedsindskrænkelse og fysisk afstand, hvor Kristi legeme ikke kan mødes på ét sted, er vi ved Helligånden sammen på mange forskellige steder – i huse, lejligheder, værelser – og påkalder dig. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Giv mod og visdom til både nationale og lokale myndigheder, i deres udførelse af retningslinjer og tiltag, som er sat i kraft for alles sundhed og sikkerhed og for at øge indsatsen for at stoppe spredningen af en virus der påvirker alle mennesker.

Hør vor bøn.

 

Indgyd kærlighed og selvbeherskelse ind i din kirke, så den til stadighed kan fremme og opretholde de reguleringer og restriktioner til det fælles bedste for alle. Styrk vort vidnesbyrd til at indbefatte eksempler på medmenneskelig selvbeherskelse. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Gud, vær barmhjertig! Helbred de syge, styrk de ældre og de svage, beskærm alle mod spredningen af covid-19. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Gud, vær barmhjertig! Støt og bevar alt sundhedspersonale og alle som hjælper de syge, og de som er i højrisiko for smitte. Vi tænker særligt på flygtninge og alle som arbejder med at hjælpe dem i dag. Styrk alle afdelinger som arbejder med sundhed. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Gud, vær barmhjertig! Trøst og styrk alle som er alene, isoleret og som føler sig overmandet af ensomhed og frygt. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Gud, vær barmhjertig mod hele den menneskelige familie og mod din skabning. Hør vore særlige bønner, som siges højt eller som nævnes i stilhed i vore hjerter (…). Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Fyld hvert eneste hjerte med tillid til din nåde, som både sætter os fri og som binder os sammen i fællesskabet ved din søn, Jesus Kristus. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Send din Helligånd. Forny din kirke i dens bønner og i solidaritet med dens naboer. Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Husk i din nåde alle som har mistet deres liv, og de som vil gå bort i dag. (pause)
Hør vort råb, Gud.

Hør vor bøn.

 

Idet vi beder i tillid til din store barmhjertighed og dit betingelsesløse løfte om altid at være hos os,

Amen.

 

Bønnen i engelsk originalversion:

Intercessory Prayer in exceptional times 
 

In times of restraint and physical distancing, when the body of Christ cannot 
meet in one place, we gather through the Holy Spirit in our many different 
places – house, apartment, room – and call out to you. Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 


Give courage and wisdom to national governments and local authorities to 
enforce public health regulations for the welfare of all and increase efforts to 
stop the spread of the virus that affects every human being. Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

Breathe a spirit of love and self-discipline into your church that it continually 
promote and protect regulations and restrictions for the well-being of all. 
Strengthen our witness to embody examples of compassionate self-restraint. 
Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

God, have mercy! Heal the sick, strengthen the elderly and vulnerable, protect 
all from the spread of COVID-19. Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

God, have mercy! Support and protect all health care workers and all who serve 
the sick and those at high risk of infection. We remember in particular refugees 
and those serving them today. Reinforce all agencies that support public health. 
Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

God, have mercy! Comfort and uplift those who are alone, isolated, oppressed by 
solitude and anxiety. Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

God, have mercy on the whole human family and on your creation, especially 
hear our specific prayers that are now spoken out loud or in the silence of our 
hearts (…) Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 
Fill each and every heart with that trust in your grace that frees us and binds us 
together in communion in the one body of your son, Jesus Christ. Hear our cry, O 
God, 
Listen to our prayer. 
 

Send your Holy Spirit. Renew your church in its prayer and in solidarity with all 
its neighbors. Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

Remember in your mercy all those who have died and will die today. [pause] 
Hear our cry, O God, 
Listen to our prayer. 
 

Trusting in your great compassion and unconditional promise always to be with 
us, we pray. 
Amen.