Arbejdsgrupper
Det lutherske Verdensforbund - følgegruppe

Det lutherske Verdensforbund - følgegruppen

Kommissorium

Hver følgegruppe består normalt af to rådsmedlemmer, hvoraf Folkekirkens mellemkirkelige Råd (Rådet) udpeger det ene som formand, samt de(n) til enhver tid siddende folkekirkelige repræsentant(er) i den pågældende organisations styrende organer. Fra sekretariatet deltager medarbejder med ansvar for relation til den pågældende organisation og er sekretær for arbejdsgruppen. Følgegruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Opgave

Følgegruppernes opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at deltage aktivt i arbejdet med og udviklingen af MKRs relationer til medlemsorganisationen, herunder

  • prioritere, bearbejde og formidle information, ideer og initiativer fra den pågældende organisation til folkekirken og fra folkekirken til organisationen.
  • med Rådets positionspapir som basis tilse, at udtrykte ønsker og interesser opfølges konkret gennem politisk valgte og/eller sekretariatet. Og årligt udarbejde udkast til revideret positionspapir for organisationen til drøftelse ved årlig samtale i Rådet.
  • udarbejde forslag til evt. dannelse af tidsbegrænsede tematiske ad hoc-grupper
  • indstille kandidater til generalforsamlinger samt andre organisationspolitiske organer. Rådet, som formelt udpeger.
  • fungere som primært nationalt netværk for folkekirkens repræsentant(er) i organisationens politiske organ(er).

Arbejdsform

Følgegruppen skal arbejde på overordnet niveau. Ønske om udvikling af et tematisk fokus, som opstår i relation til følgegruppens drøftelser, skal - efter Rådets godkendelse - organiseres i ad hoc arbejdsgruppe med den nødvendige temakompetence.

Følgegruppemøder afholdes normalt elektronisk og med den hyppighed, formanden skønner nødvendig. I forbindelse med optakt til generalforsamlinger m.v. intensiveres gruppens arbejde med nødvendigt forberedelsesarbejde, som sikrer størst mulig folkekirkeligt udbytte af og bidrag til medlemskabet.

Følgegruppen arbejder selvstændigt på grundlag af Folkekirkens mellemkirkelige Råds lovtekst og bekendtgørelse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Rådets positionspapir for organisationen er omdrejningspunkt for løbende udvikling af relationen. Følgegruppen står til ansvar over for Rådet, som i årligt møde med Rådet drøfter foregående års udvikling og forelægger udkast til opdateret positionspapir, hvori ønsker til det kommende års arbejde er konkretiseret. De(n) politisk(e) valgte repræsentant(er) skal være til stede ved denne drøftelse. Herudover orienteres Rådet efter behov ligesom alle følgegruppens dokumenter er til rådighed for Rådet via MKRs intranet.

Følgegruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje. 

Følgegruppen

Hanna Broadbridge (formand)
Henrik Stubkjær
Anne Birgitte Reiter
Ulla Morre Bidstrup 
Jørgen Thomsen