Årsberetning 2016
Folkekirkens Asylsamarbejde 2015

Folkekirkens Asylsamarbejde i 2016

Af Søren Dalsgaard, koordinator for Folkekirkens Asylsamarbejde

Søren Dalsgaard præsenterer Folkekirkens Asylsamarbejde.

Folkekirkens Asylsamarbejde
Arbejdet tager udgangspunkt i et netværk af præster, som er blevet udpeget fra alle landets stifter til at være ressourcepersoner i spørgsmål vedrørende dåb og konversion og mhp. generelle relationer til flygtninge og indvandrere. Der er nu i alt mindst 40 præster i folkekirken, som er udpeget med særlige opgaver inden for arbejdet med flygtninge og indvandrere.

Dertil kommer næsten 30 ikke-teologiske medarbejdere i folkekirken og i de frie folkekirkelige organisationer, som er ansat til konsulentopgaver inden for det diakonale integra-tionsarbejde og menighedsopbyggende arbejde blandt flygtninge og indvandrere. Stifter og kirkelige organisationer har i årets løb arrangeret en lang række netværksdage og seminarer, hvor asylsamarbejdets medarbejdere har deltaget med oplæg.


Der har i 2016 været stor søgning mod kirken blandt asylansøgere. Det vurderes, at mindst 500 asylansøgere er blevet døbt eller er i gået i gang med dåbsforberedelsesforløb i folkekirken og frikirker. Med finansiering hertil fra Fællesfonden har Folkekirkens Asylsamarbejde arbejdet på at videreudvikle og koordinere den kirkelige indsats på dette område.

Asylsamarbejdets ad hoc arbejdsgruppe vedr. udlændingemyndighedernes troværdighedsvurderinger af konvertitter i forbindelse med asylsagen har fuldført sit arbejde, som forelægger i form af en rapport samt en revideret vejledning om dåb af muslimske asylansøgere.

Biskopperne har været inddraget i arbejdet undervejs, og der er indledt en frugtbar dialog med Flygtningenævnet. Ligeledes har der været indledt dialog med asylcenteroperatører om rammer for religionsudøvelse på asylcentrene, herunder asylansøgeres adgang til kirkelig betjening samt problemer med chikane. Institut for Menneskerettigheder har besluttet at gå ind i dette temafelt og foretage en uvildig udredning i 2017.

Materialer: En række materialer er udgivet eller er under udarbejdelse, bl.a. oversættelse af liturgier, bearbejdning og oversættelse af et folkekirkeligt dåbsoplæringsmateriale, inspiration til koordinering af integrationsaktiviteter, samt velkomstfolder til folkekirken på arabisk, farsi, tigrinsk, dansk og engelsk målrettet flygtninge. Endvidere er asylsamarbejdets hjemmeside blevet udbygget med relevant materiale målrettet de lokale menigheder, der er i kontakt med asylansøgerne. Her findes materiale om bl.a. tilgængelige dåbsoplæringsmaterialer, tolkning, kulturmøde, juridiske spørgsmål, konversionsetik og meget mere.

Diakoni/integration: En betydelig bevilling fra TrygFonden har muliggjort en væsentlig udvidelse af engagementet på det diakonale område. Vi har arbejdet på at koordinere og udvikle den sociale indsats for asylansøgere og integrationen af flygtninge gennem relationer til frivillige i kirkeligt regi. Dette udmøntede sig i udarbejdelse af hjemmesiden www.venskabskontakt.dk, som giver et landsdækkende overblik over lokale kirkelige integrationsaktiviteter og er især brugbart til at sikre god overlevering og opfølgning af kontakten, når asylansøgere og flygtninge flyttes rundt til andre landsdele. 

Foruden udvidelse af medarbejdergruppen er der indgået aftale med en række eksterne ressourcepersoner om delopgaver inden for kommunikation, udredningsarbejde, dataindsamling og analyse, konsulentbistand vedrørende integrationsaktiviteter m.m.


Folkekirkens Asylsamarbejde består af:

 
Arbejdsgruppe 

Niels Nymann Eriksen (formand), Henrik Stubkjær, Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen
Arbejdsgruppe vedr. troværdighedsvurderinger

(ad hoc) Mogens S. Mogensen, Niels Nymann Eriksen, Thomas Gammeltoft Hansen og Jesper Lindholm

Konsulentbistand 

Mogens Kjær, Bent Dahl, Birthe Munck-Fairwood, Depheny Frost, Hans Henrik Lund, Robert Crellin, m.fl.
Sekretariatsansvarlig  

Søren Dalsgaard


Projektkoordinator

Marie Munch Roager

Studentermedhjælp 

Pia Nielsen (deltid)