Akademisk medarbejder - økumeni og mission
Stillingsprofil for akademisk medarbejder
Intet billede:

Stillingsprofil for akademisk medarbejder 
 

Teologisk uddannet akademisk medarbejder (fuldmægtig) 


 

Fokus: Integrering af økumeniske temaer og mission i folkekirken 
Den ansattes profil - faglige og personlige kompetencer:


• Teologisk, økumenisk, missiologisk og kirkelig kompetent formidler. 
• Allround igangsætter, projektleder, -styrer og netværker. 
• Betydelig erfaring med folkekirken og de særlige forhold, som her gør sig gældende i kraft af struktur, teologiske traditioner og generelle organisatoriske dynamikker. 
• Rummelighed i forhold til andre kirkelige traditioner og erfaring fra økumenisk samarbejde. 
• Team-person, der fungerer godt i en matrix-organisation med skiftende opgaver og samarbejdspartnere internt og eksternt. 
• Gode dansk og engelsk-/tysk-kundskaber i skrift og tale 
• IT-kundskaber over gennemsnittet. 
Den ansatte har hovedansvar for, at arbejdet vedr. folkekirkens mission på naturlige måder indlejres i MKRs arbejde generelt ved konsekvent gennemtænkning af missionsdimensionerne i MKRs fokusområder og ud fra folkekirkens traditioner og forudsætninger. 


Arbejdsopgaver 
Fokus på elementer/projekter, der danner bro mellem folkekirken (både strategiske lag og sogneliv) og MKRs internationale/danske økumeniske engagement og arbejde med mission og kulturmøde. Herunder vurdering, udvikling og afprøvning af nye initiativer i forhold til folkekirkens institutioner og menigheder.


MKRs opgave vedr. folkekirkens mission (20-40%) 
o Fortsat fokus på mission - i MKRs arbejde internationalt, i Danmark og i migrantarbejdet - ud fra folkekirkeligt funderet missionsforståelse. Herunder samarbejde med folkekirkelige missionsselskaber på udvalgte områder. 
o Medlem af/sekretær for arbejdsgrupper/udvalg/netværk, der udfolder og formidler mellemkirkelige og missionale dimensioner i folkekirkens arbejde. 
o International inspiration, som den kommer til udtryk gennem de økumeniske organisationer, i missionsselskabers mellemkirkelige relationer og menigheders venskabsrelationer i Danmark, Vesten og det globale syd og i andre arbejdsformer, der bidrager til at gøre kirken globalt nærværende for folkekirkens menigheder. 
o Danske/folkekirkelige missionale perspektiver, som de kan udfoldes i relation til aktuelle strømninger/tiltag i folkekirken generelt og gennem deltagelse migrantsamarbejdets fokus på inkludering af nydanskere. 
o Tilrettelægge kurser i samarbejde med folkekirkens efteruddannelse (FUV). 


Projekt Trosfrihed – forfulgte kristne (10-20%) 
o Følgeskab af udviklinger i danske, nordiske og internationale netværk og samarbejdsinitiativer 
o Styrke menigheders muligheder for deltagelse og syn for engagement 


Div. projekt-arbejde (40-60%) 
o Til rådighed for div. ad hoc projekter, der løbende identificeres af Rådet. Aktuelt arbejdes med opgaver som 
 Udvikling af offentlighedsteologisk forståelse og praksis i folkekirken 
 Nordisk/europæisk fokus på Vestens kirker under forandring 
 Udredning vedr. evt. styrket folkekirkelig indsats i forhold til EU 
 Dansk værtskab for Det lutherske Verdensforbunds Council-møde. 
 Det missionariske møde med ikke-kristne indvandrere i Danmark. 
 Div. opgaver i relation til udvikling af Folkekirkens Migrantsamarbejde 


Det forudsættes, at 
• Medarbejderen arbejder med og igennem en række netværk og netværks-personer/-udvalg internationalt og i Danmark, i specialorganisationer som fx Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter og Dansk Missionsråd - og ikke mindst i folkekirkens lokale strukturer: stift, provsti, sogn. 
• Medarbejderen er i løbende samspil med følge- og/eller arbejdsgrupper omkring udvalgte projekter 
• Der arbejdes med veludviklede projektstyringsværktøjer mhp. realistisk gennemføring af parallelle projekter 
• At studentermedhjælp er til rådighed efter behov. 


Arbejdets rammer 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd er et lovbestemt, demokratisk valgt organ, som varetager folkekirkens kontakt til andre kristne kirker i Danmark og internationalt. 
På sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd lægges der vægt på medarbejderskab i et kreativt og dynamisk miljø, hvor det daglige fællesskab står højt på dagsordenen, og hvor vi prioriterer faglig dygtighed, fleksibilitet og evnen til at arbejde selvstændigt. Sekretariatet indgår i et bredere kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hvor vi samarbejder med en række andre kirkelige institutioner og organisationer. 
Medarbejderen er ansat i en akademisk stilling med 37 timer ugentligt. Medarbejderen aflønnes på fuldmægtigniveau svarende til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten. Stillingen indeholder rådighedstillæg med heraf følgende rådighedsforpligtelse. Der vil være rejsevirksomhed i både ind- og udland. 


Medarbejderen refererer til sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd