Vær med
Kirke til Kirke

Kirke til kirke: Gjellerup-projektet

Kirke til Kirke-projektet i Gjellerup ved Herning er et pionerprojekt, som demonstrerer hvordan sogne og provstier kan gå sammen med missionsselskaber om at skabe et levende og dynamisk engagement i international mission.

Brug historien og erfaringerne fra Gjellerup som inspiration til at udvikling af lignende projekter i jeres nærområde.

 

Af projektkoordinator, Jens Kristian Egedal 

Forhistorien - 1996-2006

I 1996 stiftedes ydremissionsgruppen i Gjellerup. Allerede året før var man fra de forskellige ydremissionskredse i sognet begyndt at mødes og samarbejde om at afholde en Ydremissionsdag. Traditionelle missionsselskabs-kredse i sognet blev mindre og mindre, og det drøftedes, hvad man kunne gøre for, at det ikke skulle fortsætte på denne måde. Tanken om, at man kunne have nogle møder sammen for at kunne være flere, blev diskuteret. Ydremissionsgruppen i Gjellerup undersøgte i 1997 muligheden for etablering af Folkekirkens Mission. Arbejdet foregik på tværs af alle de fem ydremissionsselskaber, der er repræsenteret i sognet: Det Danske Missionsselskab, Mission Afrika, Ethiopermissionen, Armenier Missionen og Santalmissionen.
Den første provstivolontør

I 1996 rejste den første provstivolontør, Mette Nørtoft Knudsen til Bangladesh. Hun var udsendt af Santalmissionen (nu Danmission), men inden Mettes afrejse var der truffet aftaler med hende om en ansættelse i Gjellerup Sogn, hvortil hun skulle vende tilbage og arbejde som provstivolontør. Hensigten var, at Mette skulle deltage / fortælle om hendes oplevelser som volontør til konfirmander, minikonfirmander, børne- og ungdomskredse m.m. Dette blev en succes, som man ønskede at gentage. Mette havde ikke tidligere haft kendskab til international mission, men hendes interesse for det var stor og hun blev efter hjemkomsten formand for Santalmissionens ungdomsarbejde. 

Folkekirkens Mission

Der blev holdt to møder med mellem Ydremissionsgruppen og det nystartede Folkekirkens Mission. Ud fra disse møder besluttedes det, at der skulle nedsættes et udvalg, hvor alle 5 selskaber blev repræsenteret. Udvalget overtog blandt andet Ydremissionsgruppens arbejde. Herudover havde gruppen opstillet mål for Folkekirkens Mission i sognet. 

Møder og samarbejde

Det kan være vanskeligt at begynde med noget nyt i et sogn, hvor der foregår meget i forvejen. Menighedsrådet har stort set været positive overfor det, der er blevet arrangeret, og en af præsterne har siden opstarten været med i gruppen som repræsentant for menighedsrådet. Der var fra menighedsrådets side ikke flertal for at oprette en venskabsmenighed med en menighed i De Baltiske Lande og Bangladesh. Der blev indgået en aftale med menighedsrådet om, at arrangeres to aftener årligt i Kirkeladen med ydremissions talere. Mødeudgifterne afholdes af menighedsrådet. Desuden står Folkekirkens Mission for Hellig Tre Kongers arrangementet sammen med en af præsterne.
For at få et samarbejde med Indre Mission, inviterede vi et af deres bestyrelsesmedlemmer med til vore udvalgsmøder. Dette resulterede i, at vi fik en aftale om et ydremissionsmøde årligt i missionshuset, hvor der er et godt fremmøde, ca. 60 personer. 

Indsamling

På foranledning af Ydremissionsgruppen blev der i 1996 opsat en Ydremissions indsamligsblok i kirkens våbenhus. Det er FKM udvalget, som hvert efterår indstiller til menighedsrådet, hvad vi anbefaler, at der samles ind til i et kommende år. Indsamlingen forsøges tilknyttet volontørens arbejdsområde. Når der ikke er andre indsamlinger i kirken om søndagen, så anbefaler præsterne, at menigheden lægger en gave i Ydremissions blokken. Der bliver desuden samlet ind i kredsene og ved vore arrangementer til Ydremission. 

Andre aktiviteter

I 1998 arrangerede vi en ydre missions weekend i Kirkeladen med bl.a. 5 seminarer. Vi havde satset stort og havde forventet mellem 2-300 besøgene, men der kom 120, hvilket jo egentligt også var flot. I uge 2 i 1999 havde vi kirke-skole uge i Gjellerup sogn i samarbejde med FKM i Christiansfeld, nogle volontører og frivillige. Her deltog også en præst fra en Lutherske kirke i Bangladesh.
Der var ca.400 børn som deltog i arrangementet samt godt 100 voksne ved aften arrangementerne. Der har været udsendelses- og genudsendelsesfester for missionærer til Nepal, Nigeria og Madagasker. Endvidere er nogle af volontørerne også blevet udsendt / velsignet ved en gudstjeneste inden deres udrejse. Efterfølgende har der ofte været kirkefrokost i Kirkeladen hvor der var mulighed for at bringe en hilsen. I forbindelse med den ene udsendelse blev der etableret en ny Mission Afrika-kreds. 

Pilotprojekt

Gjellerup sogn blev af Folkekirkens Mission udpeget til at være et af deres forsøgsområder / indsatsområder. Den treårige forsøgsperiode påbegyndtes den 1.8.1997 og sluttede den 1.8.2000. Folkekirkens Missions gruppen, (de seks selskabers repræsentanter i sognet) mødes regelmæssigt og planlægger aktiviteterne / møderne i Kirkeladen og i missionshuset. 
Provstivolontør ordningen kører stort set godt. Indsamlingsordningen kører også tilfredsstillende. 
Det overvejres nu, om der skal gås nye veje eller om der skal fortsættes som tidligere. 

Kirke til Kirke Projektet fra 2006 til 2012 

Fra 1996 til 2006 var Folkekirkens Mission i Gjellerup hovedsageligt kun knyttet til det lokale sogn. Det eneste der lå i provstiet, var opgaven med provstivolontørerne. Ved strukturreformen i 2007 blev Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti dannet. Deres område bestod af det tidligere Herning Provsti og dele af Aulum Provsti. Herning Nordre og Søndre Provsti har et nært samarbejde. Allerede i 2009 kom Ikast /Brande provsti med i Kirke til Kirke (KKP) samarbejdet.

Den nye provstistruktur betød, at vi var nogle i Provstiets Ydremissions udvalg, som ønskede at tage nye udfordringer op så flere kunne blive engageret. Vi tog derfor kontakt til nogle missionsselskaber for at høre, om de kunne tænke sig at være med til, at gå nye veje i mission her i det midtjyske. Der var flere som bød ind på opgaven, men det blev Mission Afrika KKP valgte som samarbejdspartner for en 4 års forsøgsperiode.

Der blev nedsat et par arbejdsgrupper, som gik ind i opgaven med stort engagement. Der blev lagt rigtig mange kræfter i projektet fra både provstiets og Missions Afrikas side. Vi er nogle, som var på studietur til Nigeria og der blev sendt seniorvolontører til Nigeria til vidt forskellige opgaver, f. eks blev der bygget en lærer bolig, oprettet en sy skole, undervist i IT, sundhed mm.

Dette var med til, at mange fra området virkelig kom til at brænde for arbejdet i Kirke til Kirke. Mange sogne meldte sig til at være med, men der var også en del sogne, som gav til kende at de havde tradition for at samarbejde med andre missionsselskaber end Mission Afrika. Derfor så de gerne, at andre missionsselskaber også kom med. Det førte til en ny proces, som bl.a. har resulteret i, at der nu er 6 missionsselskaber med i Kirke til Kirke Projektet. Samtidigt blev de 2 styregrupper lagt sammen til 1, hvor der kun er repræsentation fra

provstierne og ikke fra missionsselskaberne. I dag foregår samspillet med missionsselskaber via kontaktpersoner fra begge sider. Der afholdes møder efter behov, ca. 1 gang om året. Læs mere i Kirke til Kirke Projekt kataloget på: www.herningprovstierne.dk 

De økonomiske udfordringer i KKP

Det er vist ikke noget nyt, at der kan være økonomiske udfordringer i et pionerarbejde. Sådan har det også været her. I perioden fra 1996 til 2007, havde vi ikke andre indtægter i KKP end det volontørerne fik når de underviste konfirmander. Gaver fra møde og lignende indtægter blev sent til missionsselskabet. Det gjorde det ofte meget svært, at skaffe de 30 – 40.000 kr. som volontør arbejdet kostede årligt. Da en ny provst blev formand for KKP i 2008 og han hørte om de økonomiske udfordringer, blev det taget op på budgetsamrådsmøde, i Herning Nordre og Søndre provstier. Der blev det godkendt, at afsætte 100.000 kr. pr år til sognenes samarbejde med Folkekirkens Mission. I Ikast / Brande provsti blev der lavet en tilsvarende ordning i 2011 så Kirke til Kirke i de 3 provstier nu har 140.000 kr. årligt til de mange vidt forskellige aktiviteter og info materiale. (se under punkt 5) 

Den organisatoriske opbygning

Den overordnede styregruppe PYM (Provstiernes Ydre Mission) består af 9 personer, som er ligeligt fordelt på præster og lægfolk. De kommer fra forskellige menigheder i de 3 provstier. Der er altid en provst med i PYM, da det er fælles afsatte ligningsmidler, der driver samarbejdet, så de indsamlede midler i sognene kan gå direkte til missionsprojekterne.

Der er tilmeldt mellem 25 og 30 menigheder til KKP. Hver menighed har valgt en kontaktperson. De mødes med PYM 2-3 gange om året. Missionsselskaberne har hver udpeget en af deres medarbejdere, som

kontaktperson til KKP, disse kommunikerer både med PYM og direkte med de menigheder, som støtte et af deres projekter i missions områderne. 

Kirke til Kirke i sognene

Der er stor forskel på hvordan man griber KKP arbejdet an i de forskellige menigheder. Der er menigheder der nedsætter udvalg bestående af 1 præst, et par menighedsrådsmedlemmer, samt en repræsentant fra de forskellige foreninger i sognet. Andre steder er det nogle få ildsjæle som sammen med præster og menighedsråd laver forskellige arrangementer og indsamlinger i sognene. De fleste sogne benytter sig af volontørerne til undervisning af konfirmander, mini konfirmander og møder. Volontørerne holder mellem 60

og 80 arrangementer i de 3 måneder de er ansatte af KKP. Der holdes også mange møder af senior volontørerne i Viborg Stift. 

De vigtigste aktiviteter i Kirke til Kirke i dag

I sognene:

 1. Volontør møder og arrangementer
 2. Stande og aktiviteter på markedspladser og torve.
 3. Forårsmarked overtaget efter nedlagt missionskreds.
 4. Basar med bl.a. spil og konkurrencer 
 5. Cykelløb.
 6. Halmkirke til høstgudstjeneste med auktion til fordel for gadebørn i Cameroun. 

I provstierne og stiftet:

 1. KKP udstillinger på spejderlejre og stævner.
 2. På landsskuet i Herning har Kirke-til-Kirke i samarbejde med FKG (Folkekirkelig kommunikationsgruppe) haft en stand, hvor sognemedhjælpere, præster og lægfolk fra området har vist ”folkekirkens ansigt" med aktiviteter for børn og udstilling for voksne og mulighed for en snak.
 3. Afholder informationsmøder og inspirations arrangementer så KKP kan blive kendt uden for de 3 provstier.
 4. 8 senior volontører har meldt sig til i samarbejde med Viborgs Stiftspræst at holde informationsmøder om Kirke til Kirke og volontørarbejdet
 5. Udveksling af præster, lægfolk og musik gruppe i samarbejde med missionsselskaberne. 

Visioner for Kirke til Kirke

 1. at skabe interesse og engagement for mission i de 3 provstier i det midtjyske.
 2. I samarbejde med missionsselskaberne at gøre en forskel på forskellig vis i den fattige del af verden.
 3. Medvirke til udvekslinger af præster op lægfolk så vi sammen med folk fra andre lande kan formidle evangeliet på ligeværdig vis. 
 4. Have fokus på hvordan tidligere volontører og andre unge fortsat kan have interesse for og engagement i udlandet, hvor de føler sig udfordret til at gøre en forskel både åndeligt og diakonalt. 
 5. At tænke nye tanker og gå nye veje i mission i samarbejde med Folkekirkens Mission, missionsselskaberne, volontører, præster og lægfolk.
 6. Vores mål er, at få kirke til kirke integreret i sognemenighedernes liv, sådan at alle menighedsråd har nedsat et Kirke til Kirke udvalg på sogneplan.